Dokumenty, Smluvní podmínky

Creditstar Smlouva o spotřebitelském Úvěru

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Č. _____

CREDITSTAR CZECH s.r.o.
IČ 242 47 936
se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149
tel. číslo: +420228885888
e­mail: info@creditstar.cz
web: www.creditstar.cz
číslo účtu: 2101011736/2010
Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
dále jako VĚŘITEL
_____
rodné číslo: _____
adresa trvalého bydliště: _____
korespondenční adresa: _____
tel. číslo: _____
e-mail: _____
číslo účtu: _____
dále jako KLIENT

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ") a zákona č.257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, uzavírají tuto SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dále jen „Smlouva").

Předmětem této Smlouvy je závazek Věřitele poskytnout Klientovi neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení (dále jen „Úvěr") v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve sjednané výši dle žádosti Klienta, učiněné prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na www.creditstar.cz, ve kterém se Klient registroval a závazek Klienta ve sjednané době Úvěr vrátit spolu s úroky v dohodnuté výši, a to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) Věřitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Věřitel sděluje Klientovi povinné informace v souladu s ustanovením § 106 zákona č. 257/2016 Sb., zákona o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění, (dále jen „ZOSÚ“) níže, přičemž uzavřením této Smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil, a že jim porozuměl.

Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a zavazuje se informovat Věřitele, pokud by se jí stal nebo toto prohlášení neodpovídalo skutečnosti.

Smluvní strany si sjednávají individuální podmínky Úvěru následovně:

INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

Kontaktní údaje smluvních stran Viz. záhlaví Smlouvy
Druh spotřebitelského úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
Celková výše spotřebitelského úvěru v Kč (vypůjčená částka) _____
Způsob čerpání spotřebitelského úvěru Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí Úvěru bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta, a to nejpozději následující pracovní den bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Úroková sazba spotřebitelského úvěru pevná,
_____ % z vypůjčené částky denně. V případě splnění podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem, jinak 0.9 % z vypůjčené částky denně
RPSN _____ % v případě splnění podmínek akce „první půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem
Datum poskytnutí spotřebitelského úvěr Datum odeslání finančních prostředků Klientovi. Viz Faktura ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru.
Doba trvání spotřebitelského úvěru
Termín splatnosti spotřebitelského úvěru od odeslání finančních prostředků Klientovi
Celková částka splatná ke dni splatnosti spotřebitelského úvěru _____ V případě splnění podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem
Počet splátek
Výše splátky(-ek)
Termín(y) splátky(-ek) Viz faktura ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru.
Smluvní pokuta 0.1 % denně z částky (jistiny), ohledně níž je klient v prodlení.
Další sankce z prodlení Kromě smluvní pokuty, je Věřitel oprávněn na Klientovi nárokovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které Věřiteli vznikly v souvislosti s vyhotovením a zasláním každé písemné upomínky nebo výzvy k zaplacení Klientovi. Výše těchto účelně vynaložených nákladů je stanovena na 200,- Kč za každou písemnou upomínku nebo výzvu k zaplacení.
Předčasné splacení Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru, přičemž má právo na poměrné snížení celkových nákladů Úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
Právo na odstoupení od této Smlouvy Klient je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, a to s účinky okamžikem doručení odstoupení Věřiteli do sídla Věřitele: Creditstar Czech, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo elektronickými kanály. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Důsledkem odstoupení Klienta od Smlouvy o Úvěru je zánik Smlouvy o Úvěru.

Do 30 dnů po odstoupení je Klient povinen uhradit Věřiteli jistinu Úvěru a příslušný úrok ode dne čerpání Úvěru do dne splacení jistiny.
Orgán dohledu Česká národní banka
Mimosoudní řešení sporů K rozhodování sporů ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.

Tato Smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to způsobem uvedeným ve VOP v čl. 4.1.1 až 4.1.9 dostupných na www.creditstar.cz a, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient uzavřením této Smlouvy vyslovuje souhlas se zněním VOP.

Za datum uzavření Smlouvy se považuje datum odeslání finančních prostředků Klientovi Vizuvedené na Faktuře ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru. Termíny splatnosti jednotlivých splátek jsou uvedeny na Faktuře ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru, která je nedílnou součástí této Smlouvy a kterou obdrží Klient elektronickými kanály po odeslání finančních prostředků Klientovi.

Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Věřitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, její obsah si přečetli a uzavřením této Smlouvy s ním vyslovují svůj souhlas.

Tauri Jaanson, jednatel

za společnost Creditstar Czech s.r.o.

Podpis Klienta byl uskutečněn elektronicky prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na www.creditstar.cz, na kterém se Klient registroval a to způsobem uvedeným ve VOP v čl. 4.1.1 až 4.1.9 dostupných na www.creditstar.cz, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Klient prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel (tzn. mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).

Jméno a příjmení: _____, Rodné číslo: _____, IP adresa: _____

za Klienta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském Úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1. Údaje o Věřiteli spotřebitelského úvěru

Věřitel CREDITSTAR CZECH S.R.O.
Adresa Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
Telefonní číslo +420228885888
Emailová adresa info@creditstar.cz
Adresa internetových stránek www.creditstar.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
_____

V případě splnění podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze
Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí Úvěru bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta, a to nejpozději následující pracovní den bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Doba trvání spotřebitelského úvěru _____ dnů
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Budete muset uhradit toto:
Počet splátek: _____
Četnost splátek: měsíčně
Výše splátky(-ek):
1.   _____
Celková částka, kterou je třeba zaplatit ke dni splatnosti úvěru
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
_____

V případě splnění podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem _____

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují pevná,
_____ z vypůjčené částky denně

v případě splnění podmínek akce „První půjčka zdarma“, případně jinak nazvané kampaně s obdobným obsahem, jinak 0.9 % z vypůjčené částky denně
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
_____
Reprezentativní příklad: 5 000 Kč na dobu splatnosti 30 dní , roční úroková sazba: 328.50 % , RPSN: 1 732.08 % , výše splátky: 6 350,00 Kč , celkem k úhradě: 6 350,00 Kč .
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
 • pojištění úvěru nebo
 • smlouvu o jiné doplňkové službě?


ne
ne
Náklady v případě opožděných plateb Věřitel v případě prodlení požaduje smluvní pokutu ve výši 0.1 % denně z částky (jistiny), ohledně níž je klient v prodlení.

Kromě smluvní pokuty, je Véřitel oprávněn na Klientovi nárokovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které Věřiteli vznikly v souvislosti s vyhotovením a zasláním každé písemné upomínky nebo výzvy k zaplacení Klientovi. Výše těchto účelně vynaložených nákladů je stanovena na 200,- Kč za každou písemnou upomínku nebo výzvu k zaplacení.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů
Do 30 dnů po odstoupení je klient povinen uhradit věřiteli jistinu Úvěru a příslušný úrok ode dne čerpání Úvěru do dne splacení jistiny.
Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru, přičemž má právo na poměrné snížení celkových nákladů Úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
Vyhledávání v databázi Věřitel při kontrole úvěruschopnosti prověřuje klienta v následujících databázích: Inslovenční rejstřík, Centrální evidence exekucí a Registr fyzických osob a Pozitivní registr provozovaný zájmovým sdružením právnických osob SOLUS a Nebankovní registr kreditních informací provozovaný společností Creditinfo Solutions, s.r.o.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy o Úvěru; to neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit na uzavření smlouvy o Úvěru s Vámi.
Doba, po kterou je Věřitel vázán informacemi poskytovanými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo návrhem na uzavření této smlouvy Tyto informace platí od vyplnění žádosti klienta o Úvěr do uzavření smlouvy o Úvěru, nejdéle však 1 měsíc ode dne jejich předání klientovi.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zápis v rejstříku CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149.
Orgán dozoru Česká národní banka.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o Úvěru bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, a to s účinky okamžikem doručení odstoupení věřiteli do sídla věřitele: CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Důsledkem odstoupení klienta od smlouvy o Úvěru je zánik smlouvy o Úvěru.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Věřitel postupuje podle právního řádu České republiky.
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Smlouva o Úvěru se řídí právním řádem České republiky.
Užívání jazyků Předsmluvní informace budou poskytnuty v českém jazyce. Smlouva o Úvěru a všeobecné obchodní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce a po dobu trvání Úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu K rozhodování sporů ze smlouvy o půjčce mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.
VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

KE SMLOUVÁM O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

UZAVÍRANÝM SPOLEČNOSTÍ CREDITSTAR CZECH S.R.O. S JEJÍMI KLIENTY

KDY:

A) Společnost CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149, tel. číslo +420228885888, e-mailová adresa info@creditstar.cz, webová stránka www.creditstar.cz, bankovní spojení č. ú. 2101011736/2010 (dále jen „Věřitel“) poskytuje fyzickým osobám ve věku od 18 let s trvalým pobytem v České republice (dále jen „Klient“) neúčelové spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení (dále jen “Úvěr”);
B) V těchto všeobecných obchodních podmínkách Věřitel vymezuje obchodní podmínky vztahující se ke Smlouvám o spotřebitelském úvěru, které jakožto Věřitel s Klienty uzavírá, a v nichž vymezuje práva a povinnost Věřitele jakožto nebankovního poskytovatele Úvěru a práva a povinnosti Klientů jakožto příjemců Úvěru, dále též podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, postup při zrušení Smlouvy, právní důsledky v případě neplnění povinností ze Smlouvy, jakož i další podmínky (dále jen “VOP“);
C) Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří základní právní rámec uzavírání obchodů a poskytování služeb ze strany Věřitele jeho Klientům a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou Věřitel s Klienty sjedná.

VĚŘITEL NÍŽE UVÁDÍ PLNÉ ZNĚNÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi Věřitelem a Klientem. Tyto VOP stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Věřitelem a Klientem vzniklé na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo v souvislosti s ní.

1.2. V otázkách neupravených smlouvou o spotřebitelském úvěru a těmito VOP, řídí se práva a povinnosti v rámci vztahu mezi Věřitelem a klientem zejména ustanovením § 2390-2394 a ustanovením §1810 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a z. č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru v platném znění.

1.3. Věřitel může navrhnout uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že návrh na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru bude ze strany Klienta akceptován a Úvěr bude Klientovi poskytnut, stává se Věřitelem ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud Klient akceptuje návrh Věřitele uzavřít Smlouvu o spotřebitelském úvěru a Úvěr mu bude poskytnut, je dlužníkem ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

2. DEFINICE JEDNOTLIVÝCH POJMŮ

2.1. Následující výrazy ve Všeobecných obchodních podmínkách mají tento význam, ledaže z kontextu, v němž je příslušný výraz ve VOP použit, vyplývá zcela nepochybně něco jiného.

2.2. Jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad.

CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRU - celková výše dosud nesplacených úvěrů
ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU KLIENTA - Číslo mobilního telefonu klienta, které je klientem zavedeno do systému věřitele jako jeho osobní tel. číslo;
ČÍSLO SMLOUVY - sedmimístný kód Smlouvy o Úvěru vygenerovaný automaticky, sloužící k identifikaci příslušné Smlouvy o Úvěru;
DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY - datum odeslání finančních prostředků Klientovi, uvedené na Faktuře ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru;
DEN SPLACENÍ ÚVĚRU - den v měsíci, do kterého je Klient povinen splatit splatnou částku;
DOBA PRO PRODLOUŽENÍ ÚVĚRU - termín uvedený na webové stránce, do kterého si Klient může prodloužit termín Úvěru po zaplacení poplatku za prodloužení Úvěru;
DOBA SPLACENÍ ÚVĚRU - doba ode dne získání Úvěru do dne úplného splacení Úvěru;
DOČASNÉ HESLO KLIENTA - posloupnost čísel vygenerovaná Věřitelem, kterou Věřitel zašle Klientovi spolu s odkazem na zadání nového hesla v případě jeho ztráty či zapomenutí;
ELEKTRONICKÉ KANÁLY - předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu;
E-MAILOVÁ ADRESA KLIENTA - e-mailová adresa, která je Klientem zavedena do systému Věřitele jako jeho osobní emailová adresa;
FAKTURA KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU - doklad, který obdrží Klient elektronickými kanály po poskytnutí Úvěru, obsahující mj. datum uzavření Smlouvy, rekapitulaci splátek Úvěru a číslo Smlouvy o spotřebitelském úvěru; tvoří nedílnou součást Smlouvy o spotřebitelském úvěru;
INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY - podmínky Smlouvy o spotřebitelském úvěru v ní přímo obsažené, na jejíž některé body mohl mít Klient vliv podáním žádosti a výběrem jedné z variant Úvěru nabídnutých Věřitelem. Za Individuální podmínky jsou považovány:
1. výše Úvěru;
2. výše úroku z Úvěru;
3. termín splatnosti Úvěru;
4. částka splatná ke dni termínu splatnosti Úvěru;
OSOBNÍ ÚDAJE – veškeré údaje, na základě nichž je Klient identifikován nebo je možné jej identifikovat. Konkrétní osobní údaje, které jsou v rámci vztahu s Klientem zpracovávány, včetně účelu jejich užití a práv, které Klient v souvislosti s jejich zpracováním má, jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, které Věřitel vždy zveřejňuje na svých webových stránkách;
OVĚŘOVACÍ POPLATEK - nevratný poplatek ve výši 1,- Kč, který je Klient povinen zaslat na účet Věřitele bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho vlastní jméno a příjmení poté, co bude vyzván Věřitelem k jeho úhradě. Ověřovací poplatek slouží k ověření bankovního účtu, na který bude poskytnut spotřebitelský úvěr a k provedení identifikace Klienta dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR - podání žádosti o Úvěr na Webových stránkách Věřitele Elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 4.1, a to ve věci poskytnutí Úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 4, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr od Věřitele získat;
PODMÍNKY ÚVĚRU - výše Úvěru, termín splatnosti Úvěru, výše úroku z Úvěru a další podmínky;
POPLATEK ZA PRODLOUŽENÍ ÚVĚRU - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za používání Úvěru při prodloužení termínu splatnosti Úvěru;
POPLATEK ZA SPLÁTKOVÝ KÁLENDÁŘ - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za sjednání Splátkového kalendáře;
PRODLOUŽENÍ ÚVĚRU - žádost o prodloužení termínu splatnosti Úvěru o maximální délce 30 kalendářních dní, podaná v Uživatelském profilu Klienta nebo elektronickými kanály; za prodloužení Úvěru se platí Poplatek za prodloužení Úvěru, jehož výše závisí na výši Úvěru a na době trvání nově zvoleného termínu Splatnosti Úvěru a který je nutné uhradit do 5 kalendářních dní od podání žádosti o prodloužení Úvěru;
PROSTŘEDKY PRO POTVRZENÍ TOTOŽNOSTI - e-mailová adresa Klienta, heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta;
REFERENČNÍ ČÍSLO KLIENTA - dvanáctimístný kód Klienta vygenerovaný automaticky, sloužící k identifikaci Klienta v systému Věřitele;
SMLOUVA - Smlouva o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení uzavřená mezi Věřitelem a Klientem , ve které se Věřitel zavazuje, po posouzení platební schopnosti Klienta poskytnout Klientovi Úvěr podle podmínek stanovených touto Smlouvou. V případě, že Klientovi bude Úvěr poskytnut, se Klient zavazuje tento Úvěr a veškeré splatné částky podle podmínek stanovených touto Smlouvou Věřiteli splatit;
SPLÁTKA - určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Věřiteli na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení;
SPLÁTKOVÝ KÁLENDÁŘ - dohoda mezi Věřitelem a Klientem o rozložení dluhu Klienta na dohodnuté splátky, kterou bude změněn způsob splácení Úvěru; uzavřená na žádost Klienta anebo Věřitele podanou v Uživatelském profilu Klienta nebo elektronickými kanály; za Splátkový kalendář se platí Poplatek za Splátkový kalendář, jehož výše nezávisí na výši Úvěru, výši dluhu ani na době trvání Splátkového kalendáře a který je nutné uhradit do 5 kalendářních dní od podání žádosti o Splátkový kalendář;
SPLATNÁ ČÁSTKA - součet částek jistiny Úvěru a úroku z Úvěru, kterou je Klient povinen uhradit po uplynutí termínu splatnosti Úvěru;
SPRÁVA DAT - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
TERMÍN SPLATNOSTI ÚVĚRU - doba, během níž musí Klient splatit Věřiteli splatnou částku;
TŘETÍ OSOBA - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu Smlouvy o Úvěru;
PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - jakékoliv Právní předpisy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou závazné pro Věřitele a Klienta, a to zejména, nikoli však výlučně, včetně zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR); jakýkoliv soudní či správní výklad výše uvedených, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany jakéhokoliv příslušného Orgánu dozoru;
ÚVĚR - spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení;
UŽIVATELSKÝ PROFIL - uživatelský účet Klienta vedený Věřitelem na webovém systému Věřitele obsahující veškeré informace zadané Klientem a/nebo zveřejněné ve vztahu ke Klientovi Věřitelem v souvislosti se Smlouvou o spotřebitelském úvěru, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši Úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm, a ve kterém je v elektronické podobě uložena smluvní dokumentace a údaje o smluvních Stranách a smluvních vztazích mezi nimi;
WEBOVÉ STRÁNKY VĚŘITELE - internetové stránky Věřitele na adrese www.creditstar.cz;
ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU - zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;
ŽÁDOST O ÚVĚR - žádost klienta, učiněná po jeho registraci prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na www.creditstar.cz o spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení za podmínek zvolených Klientem.

3. REGISTRACE KLIENTA

3.1 Věřitel umožňuje podat žádost o Úvěr pouze registrovaným klientům. Klient, který chce získat Úvěr, provede registraci na Webových stránkách Věřitele následujícím způsobem:

3.1.1 Do registračního formuláře, který Věřitel uveřejní na svých Webových stránkách, uvede Klient následující
    - křestní jméno, případně druhé jméno a příjmení, dle občanského průkazu nebo cestovního pasu
    - rodné číslo
    - číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k trvalemu pobytu v ČR občana EU (v případě zahraničních Klientů) a příp. datum ukončení jeho platnosti
    - adresu místa trvalého pobytu
    - příp. korespondenční adresu, pokud se odlišuje
    - číslo svého bankovního účtu
    - Číslo mobilního telefonu
    - E-mailovou adresu

Výše uvedené údaje sděluje Klient na základě své svobodné vůle; v případě kdy Klient neuvede veškeré výše uvedené údaje, nebude Věřitel schopen provést kontrolu schopnosti Klienta splatit Úvěr a důsledkem bude neposkytnutí Úvěru Klientovi.

3.1.2. Po uvedení údajů dle bodu 3.1.1. Klient zadá heslo, které si sám zvolí. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, z nichž alespoň jedno bude velké písmeno a alespoň jedno bude číslice. Zvolené heslo ověří Klient jeho opětovným vložením do kontrolního pole.

3.1.3. Dále Klient vyjádří souhlas textem Všeobecných obchodních podmínek. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou dokončení registrace. Vedle tohoto souhlasu má Klient možnost udělit též souhlas s užitím Osobních údajů za účelem prověření Klienta v registrech dlužníků provozovaných zájmovým sdružením SOLUS a dále s automatizovaným zpracováním Osobních údajů. Zvláštní kategorií, kterou Klient může též zvolit, je udělení souhlasu k marketingovým účelům, konkrétně k zasílání informací o produktech Věřitele formou emailu, sms, telefonicky a poštou. Klient má možnost zvolit si i pouze některou z variant. Vyjma vyjádření souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami, udělení ostatních souhlasů není nutné pro dokončení registrace.

3.1.4. Kliknutím na tlačítko „Zaregistrujte se jako uživatel“ bude registrace Klienta dokončena a bude Klientovi vytvořen Uživatelský profil na webovém rozhraní Věřitele.

3.1.5. Klient, který chce získat Úvěr, podá Věřiteli Žádost o Úvěr některým ze způsobů popsaným v čl. 4 níže;

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR A POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

4.1. Klient, který chce získat Úvěr, podá Věřiteli Žádost o Úvěr následujícím postupem:

4.1.1. zvolí si podmínky Žádosti o Úvěr na svém uživatelském profilu;

4.1.2. seznámí se s veškerými informacemi, které je Věřitel povinen poskytnout před uzavřením Smlouvy v souladu s ustanovením §95 zákona o spotřebitelském úvěru a potvrdí, že si informace přečetl.

4.1.3. Stiskem tlačítka „Další“ potvrdí výši požadovaného Úvěru, dobu, na jakou má zájem, aby mu byl Úvěr poskytnut a výši jednotlivých splátek. Klient je v tomto kroku ještě oprávněn změnit podmínky Žádosti o Úvěr.

4.1.4. Následně se klientovi vygeneruje text Smlouvy o spotřebitelském úvěru a zobrazí se mu text VOP a formulář s informacemi poskytovanými před uzavřením Smlouvy. Zaškrtnutím políčka “Souhlasím s podmínkami Smlouvy” vyslovuje Klient souhlas se zněním Smlouvy, zaškrtnutím políčka “Souhlasím s VOP” vyslovuje Klient souhlas se zněním VOP a zaškrtnutím políčka “Souhlasím s podmínkami Předsmluvního formuláře” vyslovuje Klient souhlas se zněním Předsmluvního formuláře;

4.1.5. Klient je dále povinen vyplnit dotazník týkající se jeho finanční a majetkové situace, zejména uvést informace o svém zaměstnání a zaměstnavateli, měsíčních příjmech a výdajích a případě i dalších již existujících závazcích.

4.1.6. Po kliknutí na tlačítko „Potvrdit žádost“ se považuje Žádost o Úvěr za podanou a není možné ji nadále měnit;

4.1.7. K poskytnutí Úvěru je nutné ověření identity Klientem. Klient svoji identitu může po zaslání Žádosti o Úvěr ověřit tím, že zašle z bankovního účtu vedeného na jeho vlastní jméno a příjmení ověřovací poplatek 1, - Kč na bankovní účet Věřitele, anebo nahlášením čísla účtu pomocí aplikace Instantor či Kontomatik. Věřitel si vyhrazuje právo zpřístupnit pouze jednu možnost ověření identity, a to z jakýchkoli důvodů;

4.1.8. V případě, že Věřitel po posouzení platební schopnosti Klienta bude potřebovat doplnit některé doklady o Klientovi, Klient musí tyto doklady doložit do 5 dnů od výzvy Věřitele, jinak bude jeho žádost o Úvěr odmítnuta.

4.1.9. Po podání Žádosti o Úvěr bude Klient obratem vyrozuměn na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním procesu, současně Klient obdrží schválené dokumenty týkající se. Žádosti o Úvěr. Tyto budou pro Klienta vždy dostupné i v Uživatelském profilu Klienta;

4.2. Splnění podmínek uvedených čl. 4.1.1 až 4.1.8. Všeobecných obchodních podmínek Klientem nezavazuje Věřitele k tomu, aby bez dalšího poskytl požadovaný Úvěr.

4.3. V případě, že Klient před podáním žádosti zahájil nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení, Žádost o Úvěr bude vždy vyřízena s negativním výsledkem.

4.4. Uzavření Smlouvy a poskytnutí Úvěru:

4.4.1. Poté, co Klient podal a potvrdil Žádost o Úvěr a ověřil svoji totožnost dle bodu 4.1.7 a Věřitel posoudil platební schopnost Klienta, se Věřitel zavazuje oznámit Klientovi své rozhodnutí, zda mu Úvěr poskytne či neposkytne. Toto rozhodnutí mu oznámí e-mailem nebo sms zprávou nebo více formami současně. V případě, že Věřitel sdělí Klientovi, že mu Úvěr neposkytne, může tak učinit i bez udání důvodů, s výjimkou případu plynoucích z příslušných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. V případě, že Věřitel Klientovi Úvěr poskytne, informuje jej o tom elektronickými kanály. Odesláním finančních prostředků Klientovi je uzavřena Smlouva o spotřebitelském úvěru. Přílohou e-mailu bude zasláno znění Smlouvy o spotřebitelském úvěru a Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy, tyto budou pro Klienta vždy dostupné i v uživatelském profilu Klienta. Dále, po odeslání finančních prostředků Klientovi, obdrží Klient elektronickými kanály Fakturu ke Smlouvě o spotřebitelském úvěru, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4.4.2. Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí Úvěru bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta, a to nejpozději následující pracovní den bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů;

4.5. Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní nebo poštovní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky, pošty nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

4.6. Způsobem vyplacení Úvěru je bezhotovostní převod na bankovní účet Klienta.

4.7. Bankovní poplatky za převod peněžní částky Úvěru poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

4.8. Postup při podání Žádosti a poskytnutí dalšího Úvěru:

4.8.1. Registrovaný Klient, který má zcela splněné své závazky, vyplývající z dříve uzavřené Smlouvy a který chce podat novou Žádost o Úvěr, postupuje při podání Žádosti o další Úvěr některým ze způsobů dle bodů 4.1.- 4.4.2.;

4.8.2. Ustanovení čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek se při uzavírání další Smlouvy použijí obdobně, přičemž není-li jiného ujednání, použijí se ustanovení Všeobecných obchodních podmínek i na takto uzavřené další Smlouvy.

4.9. Věřitel může Klientovi nabídnout účast na speciální akci „První půjčka zdarma“ případně na jinak nazvané kampani s obdobným obsahem, pokud tato bude v době Žádosti o úvěr probíhat. Obsahem těchto kampaní je závazek Věřitele poskytnout Klientovi slevu na Úvěr v podobě odpuštění úroku z Úvěru ode dne jeho poskytnutí do Dne splacení Úvěru, v případě, že Klient uhradí jistinu Úvěru řádně a včas, případně platně prodlouží splatnost Úvěru přede Dnem splacení Úvěru a následně v novém termínu Dne splacení Úvěru uhradí jistinu Úvěru řádně a včas. V případě, že Klient jistinu Úvěru řádně a včas neuhradí, nárok na slevu na Úvěr mu nevznikne a Klient je povinen uhradit Úvěr za původních podmínek, tedy včetně úroku. Právo Věřitele na sankce účtované v případě prodlení Klienta tím nejsou dotčeny. O účasti na speciální nabídce Věřitel vždy Klienta informuje před uzavřením Smlouvy o úvěru v Předsmluvním formuláři i v návrhu textu Smlouvy o úvěru.

4.10. Při posouzení platební schopnosti Klienta Věřitel zohledňuje možnost Klienta dle této Smlouvy prodloužit splatnost Úvěru a rozložit tak jeho splacení do delšího časového úseku, a to s ohledem na maximální počet prodloužení. O podmínkách prodloužení vždy Klienta informuje při podání žádosti o prodloužení termínu splacení Úvěru, případně dříve na žádost Klienta. Prodloužit termín splácení Úvěru na základě jednotlivé žádosti je možné vždy nejvýš o 30 dní. Vzhledem k tomu, že prodloužení termínu splatnosti Úvěru je při splnění podmínek umožněno již na základě Smlouvy o úvěru, Věřitel aplikuje proces ověření platební schopnosti vždy na maximální možnou dobu trvání Doby splácení Úvěru.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1. Věřitel se zavazuje po potvrzení schválení Úvěru formou dle bodu 4.4.1. Všeobecných Obchodních podmínek, poskytnout Klientovi Úvěr a Klient se zavazuje splatit Věřiteli poskytnutý Úvěr a zaplatit mu úrok z Úvěru, jakož i případné sankce za prodlení s úhradou poskytnutého Úvěru.

5.2. Věřitel je zejména povinen:

5.2.1. Poskytovat Úvěr včas vyjma nepředvídatelných okolností dle bodu 4.5. VOP;

5.2.2. Informovat předem, a to nejpozději 30 dní před připravovanou změnou, Klienta e-mailem o tom, že se změní způsob poskytování služeb, Všeobecné obchodní podmínky nebo údaje Věřitele;

5.2.3. Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Věřiteli zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, případně i zasíláním oznámení na E-mailovou adresu Klienta. Klient bude informován výše popsanými způsoby nejméně 2 dny před uplynutím termínu pro splacení Úvěru;

5.2.4. Zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, řádnou Správu dat a jejich užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

5.2.5. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

5.3. Věřitel je zejména oprávněn:

5.3.1. Odmítnout poskytnout Úvěr bez udání důvodů;

5.3.2. Odmítnout Úvěr na základě informací získaných při ověřování Klientovy platební schopnosti, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopen řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském Úvěru;

5.3.3. Přenechat kdykoliv Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském Úvěru;

5.3.4. Smluvně postoupit na Třetí osoby práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o spotřebitelském Úvěru, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty Splatnosti Úvěru;

5.3.5. Předat do zástavy Třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o Úvěru, pokud to nezhorší situaci Klienta, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty Splatnosti Úvěru;

5.3.6. Po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě 5.2.2. změnit z jakýchkoliv důvodů nebo v případě změny právních předpisů České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky, avšak pouze za předpokladu, že změna Všeobecných obchodních podmínek neporuší práva Klienta a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek vůči Věřiteli;

5.3.7. Postoupit Třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 5.3.3.-5.3.5. práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo prodat Třetí osobě pohledávku za Klientem, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty splatnosti Úvěru;

5.4. Věřitel bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí Elektronických kanálů následným způsobem:

5.4.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí e-mailové adresy Klienta a hesla vytvořeného Klientem; nebo

5.4.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě e-mailové adresy Klienta a telefonního čísla Klienta případně některého z jeho identifikačních osobních údajů.

5.5. Klient je především povinen:

5.5.1. Splatit včas Úvěr, který mu poskytl Věřitel, zaplatit úrok z Úvěru a případné Sankční poplatky, pokud není ve Smlouvě o úvěru nebo VOP stanoveno jinak

5.5.2. Neprozrazovat žádné Třetí osobě opatření používaná Věřitelem pro ověření totožnosti Klienta;

5.5.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Věřitele o tom, že Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že informace sloužící k ověření totožnosti Klienta mohou být veřejně přístupné nebo volně přístupné Třetím osobám;

5.5.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu Věřitele svoje práva vyplývající ze Smlouvy Třetím osobám;

5.5.5. Při ztrátě hesla informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.1;

5.5.6. Při změně jména, příjmení nebo dalších údajů Klienta, uvedených ve Smlouvě informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.2 a 8.3, a to nejpozději do 15 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata.;

5.5.7. Informovat Věřitele o změně e-mailové adresy Klienta, zadat novou adresu do systému Věřitele v Uživatelském profilu Klienta a potvrdit ji Věřiteli, to vše nejpozději do 7 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata;

5.5.8. Informovat Věřitele o změně adresy skutečného/deklarovaného místa pobytu nebo zaměstnavatele, zadat změněné údaje do systému Věřitele v Uživatelském profilu Klienta. To vše nejpozději do 15 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata.

5.6. Klient je především oprávněn:

5.6.1. Získat včas Úvěr, jestliže dodrží podmínky Smlouvy o spotřebitelském úvěru a nebude v platební neschopnosti;

5.6.2. Prodloužit Termín splatnosti Úvěru na nově zvolené datum, jestliže podá žádost o prodloužení termínu Úvěru v Uživatelském profilu Klienta;

5.6.3. Sjednaným způsobem vypovědět Smlouvu o spotřebitelském úvěru;

5.6.4. Využívat služeb Věřitele poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o spotřebitelském úvěru.

5.7. Klient může využívat služeb zákaznického servisu Věřitele Věřitelem stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Webových stránkách Věřitele. Věřitel má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na Webových stránkách Věřitele, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny. V případě registrace Klienta a žádosti o Úvěr jsou tyto služby k dispozici neustále, bez ohledu na pracovní dobu zákaznického servisu

6. SPLACENÍ ÚVĚRU

6.1. Klient je povinen v Den splacení Úvěru splatit splatnou částku na bankovní účet Věřitele.

6.2. Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Úvěr je poskytnut v českých korunách (CZK) a Klient je povinen Úvěr splatit v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacen, tzn. taktéž v českých korunách (CZK).

6.3. Klient je povinen splatit Úvěr včetně úroku z Úvěru, pokud Smlouva nebo VOP neurčí jinak. Úrok za poskytnutí Úvěru je ve výši (daily interest rate)% z vypůjčené částky denně.

6.4. Klient je povinen při hrazení Úvěru i při hrazení dalších poplatků podle Smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvést referenční číslo Klienta. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo a referenční číslo Klienta, Věřitel nezaúčtuje platbu podle Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Věřitelem. Jestliže platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést jméno, příjmení, rodné číslo a referenční číslo Klienta; v opačném případě Věřitel platbu nezaúčtuje.

6.5. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž jsou Úvěr, úrok z Úvěru a případné sankce za prodlení převedeny na účet Věřitele, hradí Klient, kromě bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Věřitele; tento poplatek si musí uhradit sám Věřitel.

6.6. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Věřiteli budou použity následujícím způsobem:

6.6.1. V první řadě - na úhradu vyměřených sankcí za prodlení s úhradou Úvěru;

6.6.2. V druhé řadě - na úhradu úroků z Úvěru;

6.6.3. V třetí řadě - na úhradu výdajů spojených s vyřízením výzvy k plnění závazků;

6.6.4. Ve čtvrté řadě - k úhradě ostatních plateb podle Smlouvy

6.6.5. V páté řadě – na včas nesplacené Úvěry (především té části Úvěry, která měla být splacena dříve)

6.7. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku než jaká je nutná k úhradě jeho závazků Věřiteli, má Klient právo poslat Věřiteli podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek nebo elektronickými kanály. Věřitel pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení žádosti.

7. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLACENÍ ÚVĚRU A SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

7.1. Klient má právo si nechat prodloužit Termín splatnosti Úvěru, a to vždy maximálně o 30 kalendářních dní od lhůty splatnosti Úvěru.

7.2. Každé prodloužení Úvěru je zpoplatněno Poplatkem za prodloužení Úvěru. Výše Poplatku za Prodloužení Úvěru je uvedena v uživatelském profilu Klienta během podání žádosti o prodloužení a Klient v případě žádosti o prodloužení musí vyjádřit souhlas s jeho výší. Výše poplatku závisí na výši Úvěru a na době trvání nově zvoleného termínu Splatnosti Úvěru. Účtovaný poplatek je nutné uhradit do 5 kalendářních dní od podání žádosti o prodloužení Úvěru, jinak žádost o prodloužení Úvěru bude zamítnuta automaticky systémem Věřitele;

7.3. Poté, co Věřitel zaúčtuje příslušný poplatek za prodloužení Úvěru dle bodu 7.2., zaktivuje se prodloužení Úvěru a Klient obdrží elektronickými kanály potvrzení aktivace prodloužení Úvěru;

7.4. Věřitel si vyhrazuje právo zaúčtovat platbu obdrženou od Klienta na účet Věřitele, o které se domnívá, že ji Klient zaslal za účelem aktivace prodloužení Úvěru, přičemž nepodal Klient žádost o prodloužení Úvěru ve svém Uživatelském profilu, jako poplatek za prodloužení Úvěru. V případě, že Klient zašle platbu, které výše je nižší než výše poplatku za prodloužení Úvěru dle žádosti o prodloužení Úvěru podané Klientem, Věřitel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání prodloužení Úvěru. V obou případech informuje Věřitel bez zbytečného odkladu o skutečnosti a způsobu zaúčtování obdržené platby;

7.5. V případě prodlení Klienta s úhradou poskytnutého Úvěru má Klient právo podat žádost o uzavření dohody o rozložení dluhu Klienta na splátky (dále jen “Splátkový kalendář”);

7.6. V případě, že vyhoví Věřitel žádosti Klienta o uzavření dohody o Splátkovém kalendáři, zašle Věřitel elektronickými kanály Klientovi rekapitulaci Splátkového kalendáře, kterou Klient následně potvrdí elektronickými kanály;

7.7. Pokud dojde ke sjednání Splátkového kalendáře, je Klient povinen zaplatit Věřiteli jednorázový poplatek za Splátkový kalendář ve výši 300,- Kč, který je nutné uhradit do 5 kalendářních dní od podání žádosti o Splátkový kalendář. Výše poplatku za Splátkový kalendář nezávisí na výši Úvěru, výši dluhu ani na době trvání Splátkového kalendáře;

7.8. Poté, co Věřitel zaúčtuje příslušný poplatek za Splátkový kalendář dle bodu 7.5., zaktivuje se Splátkový kalendář a Klient obdrží elektronickými kanály potvrzení aktivace Splátkového kalendáře;

8. ZMĚNA OSOBNÍCH A PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, INFORMOVÁNÍ KLIENTŮ

8.1. Při zapomenutí nebo ztrátě hesla Klient požádá o zaslání dočasného hesla na Webových stránkách Věřitele. Věřitel poté zašle elektronickými kanály Klientovi informace vedoucí k získání nového hesla;

8.2. Klient může měnit Osobní údaje, s výjimkou rodného čísla, jména a příjmení v uživatelském profilu Klienta;

8.3. V případě změny údajů dle bodu 8.2. Klient postupuje následovně:

8.3.1. V případě změny rodného čísla, jména či příjmení je nutné, aby Klient tuto změnu doložil patřičnými dokumenty a zaslal je na adresu Věřitele nebo elektronickými kanály k ověření zákaznickým servisem.

8.3.2. V případě změny čísla mobilního telefonu, Klient ověří nové číslo mobilního telefonu telefonickým hovorem Věřiteli z nového telefonního čísla. V takovém hovoru sdělí, že nadále má být kontaktován na novém čísle mobilního telefonu. Dále může Klient číslo mobilního telefonu změnit ve svém Uživatelském profilu. V takovém případě bude Klient kontaktován ze strany Věřitele na toto číslo mobilního telefonu za účelem ověření jeho správnosti. Dokud nebude správnost čísla ověřena, platí, že Věřitel bude kontaktovat Klienta i na původně uvedeném čísle mobilního telefonu.

8.4. Změnu čísla účtu je třeba současně s žádostí potvrdit též převodem 1,- Kč na bankovní účet Věřitele pro ověření totožnosti Klienta a vlastníka účtu anebo pomocí aplikace Instantor či Kontomatik.

8.5. Informace o Úvěru Klient nalezne ve svém Uživatelském profilu.

9. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE Z PRODLENÍ

9.1. Poruší-li Klient svou povinnost vrátit včas poskytnutý Úvěr nebo jeho část či úrok z Úvěru, je Věřitel oprávněn na Klientovi nárokovat:

9.1.1. Smluvní pokutu ve výši 0.1% za každý den prodlení z částky (jistiny), ohledně níž je Klient v prodlení. Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

9.1.2. Náhradu účelně vynaložených nákladů, které Věřiteli vznikly v souvislosti s vyhotovením a zasláním každé písemné upomínky nebo výzvy k zaplacení Klientovi. Výše těchto účelně vynaložených nákladů je stanovena na 200,- Kč za každou písemnou upomínku nebo výzvu k zaplacení.

9.2. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Úvěr nebo jeho část, či úrok z Úvěru, má Věřitel právo přenechat vymáhání dluhu Třetí osobě (-ám). Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré reálně vynaložené a dokladované náklady spojené s vymáháním dluhu Klienta Třetí osobou (-ami).

9.3. Věřitel má právo písemně vypovědět Smlouvu v případě prodlení Klienta s uhrazením kteréhokoliv jeho závazku vůči věřiteli delšího než 30 dní.

9.4. Věřitel má právo písemně vypovědět Smlouvu a požadovat vrácení jistiny Úvěru spolu s poměrnou částí úroků z Úvěru za dobu jeho trvání jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

9.4.1. Klient uvedl při Žádosti o Úvěr nebo kdykoliv za trvání Smlouvy Věřiteli nesprávné údaje nebo jinou, klamavou informaci o své osobě, včetně informací o své platební schopnosti;

9.4.2. Vyjdou-li dodatečně najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit platební schopnost Klienta;

10. PLATNOST UJEDNÁNÍ

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost v okamžiku jejich odsouhlasení způsobem stanoveným v čl. 3.1.3 výše a sjednávají se na dobu neurčitou nebo do doby, než budou způsobem stanoveným v čl. 5.2.2. a 5.3.6 nahrazeny jinými obchodními podmínkami.

10.2. Změny nebo doplňky Smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek je možné činit pouze dodatečnou dohodou obou Stran uzavřenou postupem stanoveným v čl. 3., 4., 5. nebo 7.

10.3. Smlouva a ujednání o těchto Obchodních podmínkách mohou být zrušeny dohodou Stran.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

11.1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Pokud nedojde k odstoupení od Smlouvy Klientem v tomto odstavci stanovené lhůtě, zůstává Smlouva platnou a účinnou.

11.2. Klient své právo na odstoupení od Smlouvy uplatní tím, že zašle pod touto Smlouvou stanoveným Číslem Smlouvy oznámení o odstoupení od Smlouvy na příslušnou e-mailovou adresu Věřitele nebo na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek.

11.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení Věřiteli na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu Věřitele taktéž uvedenou tamtéž.

11.4. Klient je povinen v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvést následující náležitosti:
    - jméno a příjmení
    - datum narození,
    - Číslo Smlouvy,
    - oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy a úmysl vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené Smlouvy spolu s příslušenstvím,
    - datum oznámení o odstoupení od Smlouvy
    - podpis Klienta.

11.5. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy.

11.6. Jestliže Klient od Smlouvy odstoupí, je povinen uhradit Věřiteli úrok z půjčky ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut, do dne, kdy je jistina splacena, a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, tj. ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy. Výši tohoto úroku z Úvěru Věřitel sdělí Klientovi poté, co obdrží oznámení o Odstoupení od Smlouvy pomocí Elektronických kanálů.

11.7. Klient je oprávněn Úvěr dle Smlouvy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání tohoto Úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení celkových nákladů Úvěru. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Úvěru Klientem.

11.8. Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, vykonává Česká národní banka.

11.9. Klient je oprávněn obrátit se v případě sporu ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru na Finančního arbitra, jakožto instituci zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Více informací Klient získá na webových stránkách Finančního arbitra: http://www.finarbitr.cz/cs/

11.10. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) Zákona o spotřebitelském úvěru, považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském profilu Klienta takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv Klienta vůči Věřiteli. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím systému Věřitele způsobem dle těchto Všeobecných podmínek.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou budou řešeny v prvé řadě formou mimosoudního jednání Stran. V případě, že se nepodaří spor, a to včetně sporu o platnosti Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek nebo některého jejich ustanovením nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor rozhodován soudní cestou.

12.2. Soudy České republiky mají pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající ze Smlouvy nebo se Smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení Smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.

12.3. Veškerá oznámení Stran, potvrzení jakožto i veškeré jiné úkony vykonané v souvislosti s poskytnutím Úvěru, musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se výslovně dohodly, že oznámení, potvrzení jakožto i veškeré jiné úkony vykonané v souvislosti s poskytnutím Úvěru zaslané druhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Uživatelském profilu Klienta v systému Věřitele, jsou považována za oznámení v písemné formě, tzn. že Strany taková oznámení považují za rovnocenné s dohodami uzavřenými písemnou formou a přikládají jim stejné právní účinky jako písemným dokumentům stvrzeným podpisem.

12.4. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

12.5. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

12.6. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

12.7. Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.

12.8. Klient souhlasí s tím, že za účelem splnění požadavků zákona č. 253/2008 Sb. je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi opakovaně ověření identity skrze nevratnou ověřovací platbu 1,- Kč z bankovního účtu Klienta na bankovní účet Věřitele či skrze aplikaci Instantor či Kontomatik, a to i v případech těmito VOP výslovně neuvedenými.

12.9. Klient potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Věřitel, a že se s podmínkami Smlouvy řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi.

12.10. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek.

12.11. Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva uzavřená mezi Věřitelem a klientem se řídí právem České republiky.

12.12. Smlouva, Všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty jsou vypracovány v českém jazyce.

Podmínky pro soubory cookie

Podmínky pro soubory cookie

Co je to cookie?

Společnost Creditstar nastaví soubory cookie na vstupní stránku www.creditstar.cz a co nejdříve vás bude informovat o používání souborů cookie. Používáním našich stránek souhlasíte i s používáním souborů cookie. Můžete nastavit svůj webový prohlížeč na odmítnutí souborů cookie (nebo zamítnout soubory cookie třetích stran), ale pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat naši stránku a pravděpodobně nebudete moci využívat výhody některých propagačních akcí, které čas od času pořádáme. Třetí strany, které inzerují na našich stránkách, mohou také používat soubory cookie, ale my k nim nemáme přístup ani je nemůžeme kontrolovat.

Proč používáme cookies?

Používáme soubory cookies pro zajištění lepších zážitků pro naše zákazníky a abychom vám mohli poskytovat naše služby; tyto osobní informace slouží pouze nám a nejsou sdíleny s třetími stranami. Soubory cookies umožňují, aby si naše webová stránka pamatovala vaše preference a přizpůsobila naši stránku. Soubory cookies nám také pomáhají pochopit, které stránky si na našich webových stránkách naši zákazníci rádi prohlížejí. Používáme například soubory cookies k určení počtu návštěv na příslušných stránkách nebo počtu zákazníků, kteří si vyplnili žádost. Tyto informace nám nedovolují identifikovat žádného jednotlivého zákazníka, ale pomáhají nám porozumět potřebám našich zákazníků a zdokonalovat naše služby. Také nastavujeme soubory cookies proto, že tak můžeme lépe spravovat žádosti o půjčku a zvládáme proces správy účtu, což je pro nás důležité z důvodu poskytování našich služeb pro naše zákazníky.

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

I. ÚVOD

je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „SOLUS“ nebo jen „Sdružení SOLUS“).

Jednotliví členové sdružení SOLUS mají společný zájem podílet se na provozování Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“), Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) anebo Pozitivního registru Sdružení SOLUS (též jen „Pozitivní registr“), v rámci kterých jsou zpracovávány údaje o klientech jednotlivých členských společností Sdružení SOLUS, a to jak o fyzických osobách (podnikatelích i nepodnikatelích), tak také o právnických osobách. Základním účelem Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru je vzájemné informování členů Sdružení SOLUS o identifikačních údajích spotřebitelů (podnikatelů) a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.

Údaje z jiného typu smluvních vztahů budou dále evidovány v Registru třetích stran Sdružení SOLUS, pro který je vydáno samostatné Poučení o Registru třetích stran Sdružení SOLUS.

Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr jsou ve smyslu čl. II odst. 3 zákona č. 378./2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, databáze obsahujících údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, přičemž příslušné zpracování osobních údajů bylo registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů před účinností uvedeného zákona, takže v nich lze po dni nabytí účinnosti uvedeného zákona zpracovávat údaje v rozsahu stanoveném uvedeným zákonem bez jejich souhlasu.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V REGISTRU FO A REGISTRU IČ

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v minimální výši 500 Kč v prodlení za klientem Creditstar Czech s.r.o. ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky v minimální výši 500 Kč za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Registr FO a Registr IČ jsou tedy tzv. negativními registry.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti vůči Creditstar Czech s.r.o. . V Registru FO ani Registru IČ nejsou zpracovávány tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) např. údaje o zdravotním stavu.

Souhrn výše uvedených údajů od všech členských společností (resp. od těch členských společností, vůči kterým se klient dopustil porušení smluvní povinnosti) společně s dalšími veřejně dostupnými údaji o klientovi získanými k odpovídajícím účelům (zejm. údaje klienta obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) a údaji o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti klienta tvoří tzv. Informační soubor Registru FO resp. Informační soubor Registru IČ.

V Registru FO jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách, v Registru IČ jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách – podnikatelích a právnických osobách.

III. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V POZITIVNÍM REGISTRU

V rámci Pozitivního registru jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, data, místa a státu narození, pohlaví, státní příslušnosti, rodného čísla, IČ, adresy a údajů o dokladech totožnosti), tyto další údaje o klientech:

 • údaje vypovídající o tom, že s klientem nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce] bylo zahájeno jednání o Smlouvě a zda mezi klientem [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce] a Creditstar Czech s.r.o. došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, přičemž Smlouvou se v případě, že mezi klientem a Creditstar Czech s.r.o. došlo k uzavření více smluv, rozumí všechny tyto smlouvy;
 • údaje vypovídající o finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout klientovi vůči Creditstar Czech s.r.o. v souvislosti se Smlouvou anebo o kterých bylo s klientem jednáno, a o plnění těchto závazků z jeho strany;
 • údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se Smlouvou, zejména údaje o typu zajištění;
 • případné další údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta (zejména o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti, jehož následkem je existence dlužné částky po splatnosti, o případných změnách závazku anebo Smlouvy, o předčasném splnění dluhu apod.),
 • údaje vypovídající o tom, zda byly provedeny dotazy poptávající informace o bonitě a důvěryhodnosti klienta ze strany členů Sdružení SOLUS.

V Pozitivním registru nejsou zpracovávány tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, apod.).

Souhrn výše uvedených údajů od všech členských společností (resp. od těch členských společností, se kterými klient vstoupil do jednání o Smlouvě) společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji o klientovi získanými k odpovídajícím účelům (zejm. osobní údaje klienta obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) a údaji o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti klienta tvoří tzv. Informační soubor Pozitivního registru.

IV. IDENTIFIKACE SUBJEKTŮ ČI OSOB, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ V REGISTRU FO, REGISTRU IČ A POZITIVNÍM REGISTRU

Správce Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00.

 • Sdružení SOLUS má, resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovatel Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118313, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (též „SID“). Na základě písemné smlouvy mezi správcem a uživateli registrů SOLUS bude SID poskytovat služby související se vzájemným informováním věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a/nebo žadatelů o jejich služby.

 • Společnost SID má, resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS – fyzickým osobám postavení zpracovatele osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Uživatel Registru FO: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru FO.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru IČ, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Uživatel Pozitivního registru: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru IČ, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Uživatel Pozitivního registru: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Pozitivního registru, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Aktuální seznam Členů Sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách Sdružení SOLUS: www.solus.cz.

Další osoba účastnící se na zpracování dat: zpracovatel (společnost SID), v zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, může při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi zpracovatelem a technickým zpracovatelem. Technický zpracovatel zpracovává, resp. bude zpracovávat data obsažená v příslušném registru s tím, že osobní údaje klientů jsou, resp. budou v zašifrovaném stavu. Technický zpracovatel nezná, resp. nebude znát klíč k dešifrování zašifrovaných údajů a z toho důvodu nebude mít přístup k jménům, příjmením a rodným číslům klientů a/nebo žadatelů.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu, tj. k 3.8.2020, je technickým zpracovatelem Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru společnost Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00.

V. POPIS FUNGOVÁNÍ REGISTRU FO, REGISTRU IČ A POZITIVNÍHO REGISTRU

Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr jsou společnou databází údajů vytvořenou na základě informací poskytovaných ze strany členů Sdružení SOLUS o jejich klientském portfoliu a, v případě Pozitivního registru, o jejich potenciálních klientech, kteří je žádají o poskytnutí jejich služby.

Informace (údaje) obsažené v Registru FO, Registru IČ a Pozitivním registru jsou ze strany uživatelů registrů SOLUS pravidelně aktualizovány (minimálně 1x za měsíc) a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování jednotlivých členů Sdružení SOLUS.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou jednotlivými členy Sdružení SOLUS poskytovány SID, které tyto údaje dále zpracovává (sám nebo prostřednictvím tzv. technického zpracovatele).

Takto zpracovávané informace (údaje) zpřístupní SID v případě Registru FO a Registru IČ ve formě zpráv na základě jejich žádosti jednotlivým členům Sdružení SOLUS, kteří využívají Registr FO, Registr IČ anebo Pozitivní registr, a to výlučně za účelem výhradně k předcházení podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho smluvní závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti).

Vložení osobních údajů do Pozitivního registru SOLUS jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje budou volně přístupně dalším členům Sdružení SOLUS – další členové Sdružení SOLUS budou potřebovat prokazatelný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v Pozitivním registru Sdružení SOLUS mohli dotázat.

V Registru FO a Registru IČ jsou údaje zpracovávány po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací a dodávky energií po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 1 rok od jejího skončení.

Osobní údaje o tom, že byl úvěr povolen nebo čerpán budou v Pozitivním registru zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací a dodávky energií po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení. V případě, že doba trvání smlouvy přesáhne 10 let, budou jednotlivé údaje z platební historie starší 10 let zlikvidovány. V případě, kdy byla žádost o úvěr odvolána nebo zamítnuta, uchovává Pozitivní registr osobní údaje nejdéle tři měsíce.

VI. PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI ZPRACOVÁVANÝCH DAT

Vysoká úroveň zabezpečení zpracovávaných dat (včetně komunikace), která je zajištěna v rámci všech registrů Sdružení SOLUS, zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) obsaženým v kterémkoli z registrů Sdružení SOLUS, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití zpracovávaných informací.

Základní bezpečnostní prvky:

 • šifrovaná komunikace;
 • využití certifikátů pro identifikaci uživatelů;
 • přístup pouze z povolených IP adres;
 • šifrování osobních údajů;
 • oddělení zpracovatele (zná šifrovací klíč, může provádět jenom on-line dotazy) a technického zpracovatele (provádí zpracování dat bez znalosti šifrovacího klíče).

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů klientů členů Sdružení SOLUS a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.

VII. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ (FYZICKÝCH OSOB)

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý člen Sdružení SOLUS, Sdružení SOLUS, společnost SID nebo další subjekty, které se budou podílet na zpracování údajů v kterémkoli registru Sdružení SOLUS (tj. příslušný správci nebo zpracovatelé), budou provádět zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

 • požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů (v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů).

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav. Pokud Vaše žádost o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou v registru vedeny, není vyřešena bezprostředně, provozovatel údaje dotčené žádostí do vyřešení žádosti blokuje. Blokuje je takovým způsobem, že provede dočasné zamezení poskytování údajů z registru, které byly dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů poskytne prodávající nebo provozovatel,který registr vede, informaci o tom, že údaje jsou blokovány.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a Creditstar Czech s.r.o., přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je povinna tuto skutečnost na Vaši žádost v registru poznamenat.

Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, budete mít právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Může vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány.

VIII. KLIENTSKÝ SERVIS

Informace o Sdružení SOLUS: www.solus.cz nebo tel. linka 222 368 707, která je zpoplatněna jako volání na pevnou linku v rámci Vašeho tarifu. Provoz této linky je pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. a v pátek od 8:00 do 16:30 hod. Linku provozuje Společnost pro informační databáze, a.s.

Klientské centrum Sdružení SOLUS poskytuje klientům následující služby:

 • vyhotovuje odpovědi na žádosti klientů o výpis zpracovávaných osobních údajů (obsahuje také informaci o zdroji osobních údajů);
 • vyhotovuje odpovědi na žádosti o SIN kód pro službu SMS výpis – výpis přes mobil,
 • přijímá a vyřizuje případné stížnosti či připomínky ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v registrech SOLUS, jakož i prohlášení o nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru.

IX. UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: ÚDAJE Z JINÉHO TYPU SMLUVNÍCH VZTAHŮ JSOU DÁLE EVIDOVÁNY V REGISTRU TŘETÍCH STRAN SDRUŽENÍ SOLUS, PRO KTERÝ JE VYDÁNO SAMOSTATNÉ POUČENÍ O REGISTRU TŘETÍCH STRAN SDRUŽENÍ SOLUS.

Creditstar Reklamační řád

Reklamační řád a postup při uplatňování stížností

Creditstar Czech s.r.o. dále jen (“Creditstar“) se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24247936, zapsaná v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 197149 tímto vydává Reklamační řád a postup při uplatňování stížností (dále jen „Reklamační řád“), který stanoví postup Klienta a Creditstar v případě, že uplatňuje vůči Creditstar reklamaci nebo stížnost.

1. Způsob podávání reklamace a stížnosti

1.1 Creditstar přijímá reklamace a stížnosti zpravidla v písemné formě.

1.2 Reklamaci nebo stížnost může Klient podat elektronicky na adresu reklamace.stiznosti@creditstar.cz nebo písemně na adresu sídla Creditstar.

2. Formální náležitosti reklamace a stížnosti

2.1 Při reklamaci nebo stížnosti je nutné uvést identifikační údaje Klienta:
- jméno a příjmení,
- rodné číslo nebo datum narození,
- adresu,
- telefonní číslo a e-mail,
- číslo platného občanského průkazu.

2.1.1 Pokud Klient podává reklamaci nebo stížnost prostřednictvím osoby zmocněné, pak je nutné k údajům v bodě 2.1 přidat v případě fyzické osoby jméno a RČ této osoby.

2.1.2 V textu reklamace nebo stížnosti uvede Klient popis plnění, ke kterému se reklamace nebo stížnost vztahuje a které považuje za vadné nebo chybné.

2.1.3 Oprávněnost reklamace nebo stížnosti je nutné prokázat příslušným dokladem vztahujícím se k vadnému plnění, jako například výpisem z účtu, potvrzením příkazu k úhradě, smlouvou aj.

2.1.4 Pokud Klient podává reklamaci nebo stížnost prostřednictvím osoby zmocněné, pak je nutné prokázat oprávnění k zastupování Klienta, například předložením kopie plné moci k zastupování.

2.1.5 V případě, že reklamace nebo stížnost neobsahuje potřebné náležitosti, Creditstar vyzve Klienta k jejich předložení v přiměřené lhůtě.

2.1.6 Nebudou-li potřebné náležitosti předloženy a to ani ve lhůtě, již Creditstar dodatečně ustanoví, reklamace nebo stížnost bude odmítnuta.

2.1.7 Klient má však právo se na poskytovatele znovu obrátit, v téže věci, a to s novou stížností či reklamací. O tom je klient vždy v odmítnutí reklamace nebo stížnosti informován.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace nebo stížnosti

3.1 Reklamaci nebo stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil vadu plnění ze strany Creditstar, která je předmětem reklamace nebo stížnosti.

4. Vyřízení reklamace nebo stížnosti

4.1 Creditstar vyřídí reklamaci nebo stížnost neprodleně, nejpozdějí do 30 dní od jejího doručení a zašle Klientovi vyrozumění písemně nebo elektronicky, dle způsobu uplatnění reklamace nebo stížnosti.

4.2 Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů, přičemž o jejím prodloužení Creditstar Klienta neprodleně informuje.

4.3 Creditstar je oprávněn odmítnout přijetí reklamace nebo stížnosti v případech zjevně neopodstatněných, zejména kdy se reklamace nebo stížnost netýká podnikatelské činnosti či poskytování finančních služeb Creditstar, reklamace nebo stížnost nebyla podána způsobem podle tohoto Reklamačního řádu, případně ve věci bylo zahájeno řízení před soudem, Finančním arbitrem či jiným orgánem mimosoudního řešení sporů nebo bylo ve věci příslušným orgánem již pravomocně rozhodnuto. Creditstar je dále oprávněn odmítnout reklamaci nebo stížností zjevně šikanozní či anonymní.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1 V případě nesouhlasu Klienta s výsledkem řízení reklamace nebo stížnosti má Klient právo obrátit se na příslušný správní orgán, zejména na Finančního arbitra, Úřad pro ochranu osobních údajů, případně řešit věc u příslušného soudu České republiky.Více informací o možnosti mimosoudního řešení sporů u Finančního arbitra najdete na webové stránce Finančního arbitra: https://www.finarbitr.cz/cs/

5.2 Orgánem kontroly nad osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr je Česká národní banka.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 16.3.2018.

6.2 Plné znění toho Reklamačního řádu je trvalé přístupné na webových stránkách Creditstar www.creditstar.cz

×