Dokumenty, Smluvní podmínky

Creditstar Smlouva o Půjčce

SMLOUVA O PŮJČCE

Č. _____

CREDITSTAR CZECH s.r.o.
IČ 242 47 936
se sídlem: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149
tel. číslo: +420 2 28885888
e­mail: info@creditstar.cz
web: www.creditstar.cz
číslo účtu: 2101011736/2010
dále jako VĚŘITEL
_____
rodné číslo: _____
číslo OP nebo průkazu o povolení k trvalemu pobytu občana EU: _____
adresa trvalého bydliště: _____
korespondenční adresa: _____
tel. číslo: _____
e-mail: _____
číslo účtu: _____
dále jako KLIENT

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ") a zákona č.257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, uzavírají tuto SMLOUVU O ZÁPŮJČCE

Předmětem této smlouvy je závazek věřitele přenechat Klientovi peněžitou zápůjčku ve sjednané výši dle žádosti klienta, učiněné prostřednictvím webového rozhraní Věřitele dostupného na www.creditstar.cz, ve kterém se Klient registroval a závazek Klienta ve sjednané době peněžitou zápůjčku vrátit spolu s úroky v dohodnuté výši, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) Věřitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Smluvní strany si sjednávají individuální podmínky zápůjčky následovně:

INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O PŮJČCE:

Druh zápůjčky Peněžitá
Výše zápůjčky v Kč (půjčená částka) _____
Způsob čerpání Poskytnutí bezhotovostně věřitelem
Úroková sazba zápůjčky _____ % z vypůjčené částky denně
Termín splatnosti půjčky: _____
Celková částka splatná ke dni splatnosti zápůjčky _____

Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to způsobem uvedeným ve VOP v čl. 4.1.1 až 4.1.4 dostupných na www.creditstar.cz a jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. Klient uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas se zněním VOP a potvrzuje.

Pro případ prodlení s vrácením zápůjčky zpět Věřiteli na bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši % z dlužné částky denně.

Věřitel sděluje Klientovi povinné informace v souladu s ustanovením § 106 zákona č.257/2016 Sb., zákona o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění, (dále jen „ZOSÚ“) níže, přičemž uzavřením této smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil, a že jim porozuměl.

Druh spotřebitelského úvěru Peněžitá zápůjčka, bezúčelová
Kontaktní údaje smluvních stran Viz. záhlaví smlouvy
Celková výše spotřebitelského úvěru a způsob čerpání _____, poskytnutí bezhotovostně věřitelem
Doba trvání zápůjčky
Zápůjční úroková sazba _____ % z vypůjčené částky denně
RPSN %
Počet splátek
Výše splátky(-ek)
Termín(y) splátky(-ek)
Úrok z prodlení % z dlužné částky denně
Další sankce z prodlení Nejsou
Orgán dohledu Viz. VOP
Mimosoudní řešení sporů Viz. VOP

Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Věřitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, její obsah si přečetli a uzavřením této smlouvy s ním vyslovují svůj souhlas.

Předsmluvní formulář

Níže uvedené informace poskytuje společnost CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149 (dále „Věřitel“) spotřebiteli (dále „Klient“) v souladu s § 5 odst. 2 a přílohou č. 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (dále také „smlouva o půjčce“), č. smlouvy:

1. Údaje o Věřiteli spotřebitelského úvěru

Věřitel CREDITSTAR CZECH S.R.O.
Adresa Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
Telefonní číslo +420 2 28885888
E­mailová adresa info@creditstar.cz
Adresa internetových stránek www.creditstar.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Neúčelový úvěr
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
_____
Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze
Věřitel poskytne úvěr nejpozději následující pracovní den ode dne uzavření smlouvy o půjčce převodem peněžních prostředků na účet klienta.
Doba trvání spotřebitelského úvěru _____ dnů
Celková částka, kterou je třeba zaplatit ke dni splatnosti úvěru
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.
_____

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují _____ z vypůjčené částky denně
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
_____

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů
Do 30 dnů po odstoupení je klient povinen uhradit věřiteli jistinu půjčky a příslušný úrok ode dne čerpání půjčky do dne splacení jistiny.
Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Klient je oprávněn půjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání půjčky, přičemž má právo na poměrné snížení celkových nákladů půjčky. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů půjčky o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení půjčky.
Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy o půjčce; to neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit na uzavření smlouvy o půjčce s Vámi.
Doba, po kterou je Věřitel vázán informacemi poskytovanými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo návrhem na uzavření této smlouvy Tyto informace platí od vyplnění žádosti klienta o půjčku do uzavření smlouvy o půjčce, nejdéle však 1 měsíc ode dne jejich předání klientovi.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zápis v rejstříku CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149.
Orgán dozoru Česká obchodní inspekce a Česká národní banka.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Klient je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření, a to s účinky okamžikem doručení odstoupení věřiteli do sídla věřitele: CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Důsledkem odstoupení klienta od smlouvy o půjčce je zánik smlouvy o půjčce.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Věřitel postupuje podle právního řádu České republiky.
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Smlouva o půjčce se řídí právním řádem České republiky.
Užívání jazyků Předsmluvní informace budou poskytnuty v českém jazyce. Smlouva o půjčce a všeobecné obchodní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce a po dobu trvání půjčky máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu K rozhodování sporů ze smlouvy o půjčce mimosoudní cestou je příslušný rovněž finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.
VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

KE SMLOUVÁM O ZÁPŮJČCE

UZAVÍRANÝM SPOLEČNOSTÍ CREDITSTAR CZECH S.R.O. S JEJÍMI KLIENTY

KDY:

A) Společnost CREDITSTAR CZECH S.R.O., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C, vl. 197149, tel. číslo +420 2 28885888, e-mailová adresa info@creditstar.cz, webová stránka www.creditstar.cz, bankovní spojení č. ú. 2101011736/2010 (dále jen „Věřitel“) poskytuje fyzickým osobám ve věku od 18 let s trvalým pobytem v České republice (dále jen „Klient“) nebankovní peněžité zápůjčky;
B) V těchto smluvních podmínkách Věřitel vymezuje obchodní podmínky vztahující se ke smlouvám o zápůjčce, které jakožto Věřitel s Klienty uzavírá, a v nichž vymezuje práva a povinnost Věřitele jakožto poskytovatele peněžitých zápůjček a práva a povinnosti Klientů jakožto příjemců zápůjček, dále též podmínky poskytnutí a splacení půjček, postup při zrušení smlouvy, právní důsledky v případě neplnění povinností ze smlouvy, jakož i další podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“);
C) Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří základní právní rámec uzavírání obchodů a poskytování služeb ze strany Věřitele jeho Klientům a tvoří nedílnou součást každé smlouvy o zápůjčce, kterou Věřitel s Klienty sjedná.

VĚŘITEL NÍŽE UVÁDÍ PLNÉ ZNĚNÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Věřitelem a Klientem. Tyto VOP stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Věřitelem a Klientem vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní.

1.2. V otázkách neupravených smlouvou o zápůjčce a těmito VOP, řídí se práva a povinnosti v rámci vztahu mezi Věřitelem a klientem zejména ustanovením § 2390-2394 a ustanovením §1810 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a z. č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru v platném znění.

1.3 .Věřitel může navrhnout uzavření Smlouvy o půjčce. V případě, že návrh na uzavření Smlouvy o půjčce bude ze strany Klienta akceptován a půjčka bude Klientovi poskytnuta, stává se Věřitelem ze Smlouvy o půjčce. Pokud Klient akceptuje návrh Věřitele uzavřít Smlouvu o půjčce a půjčka mu bude poskytnuta, je dlužníkem ze Smlouvy o půjčce.

2. DEFINICE JEDNOTLIVÝCH POJMŮ

2.1. Následující výrazy ve Všeobecných obchodních podmínkách mají tento význam, ledaže z kontextu, v němž je příslušný výraz ve VOP použit, vyplývá zcela nepochybně něco jiného.

2.2. Jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad.

PŮJČKOU - peněžitá zápůjčka;
CELKOVÁ VÝŠE PŮJČKY - celková výše dosud nesplacených půjček;
ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU KLIENTA - Číslo mobilního telefonu klienta, které je klientem zavedeno do systému věřitele jako jeho osobní tel. číslo;
DEN SPLACENÍ PŮJČKY - den v měsíci, do kterého je Klient povinen splatit splatnou částku;
DOBA PRO PRODLOUŽENÍ PŮJČKY - termín uvedený na webové stránce, do kterého si Klient může prodloužit termín půjčky po zaplacení poplatku za prodloužení půjčky;
DOBA SPLACENÍ PŮJČKY - doba ode dne získání půjčky do dne úplného splacení půjčky;
DOČASNÉ HESLO KLIENTA - posloupnost čísel vygenerovaná Věřitelem, kterou Věřitel zašle Klientovi spolu s odkazem na zadání nového hesla v případě jeho ztráty či zapomenutí;
ELEKTRONICKÉ KANÁLY - předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu;
E-MAILOVÁ ADRESA KLIENTA - e-mailová adresa, která je Klientem zavedena do systému Věřitele jako jeho osobní emailová adresa;
KÓD - sedmimístný kód smlouvy o půjčce vygenerovaný automaticky;
INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY - podmínky Smlouvy o půjčce v ní přímo obsažené, na jejíž některé body mohl mít Klient vliv podáním žádosti a výběrem jedné z variant zápůjčky nabídnutých Věřitelem. Za Individuální podmínky jsou považovány:
1. výše půjčky;
2. výše úroku z půjčky;
3. termín splatnosti půjčky;
4. částka splatná ke dni termínu splatnosti půjčky;
OSOBNÍ ÚDAJE – informace, které souvisí s Klientem, na jejichž základě může být přímo či nepřímo identifikována totožnost Klienta. Jedná se zejména o rodné číslo, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, adresa faktického místa bydliště, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu, číslo občanského průkazu, aj.;
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŮJČKU - na Webových stránkách Věřitele Elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 4.1, a to ve věci poskytnutí půjčky jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 4, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tuto půjčku od věřitele získat;
PODMÍNKY PŮJČKY - výše konkrétní půjčky, termín splatnosti půjčky, výše úroku z půjčky a další podmínky;
POPLATEK ZA PRODLOUŽENÍ PŮJČKY - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za používání půjčky při prodloužení termínu splatnosti půjčky;
PRODLOUŽENÍ PŮJČKY - žádost o prodloužení termínu půjčky o maximální délce 30 kalendářních dní, podaná v Sekci Mé aktivity Elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí heslem; za prodloužení půjčky se platí Poplatek za prodloužení půjčky, jehož výše závisí na výši půjčky a na době trvání nově zvoleného termínu Splatnosti půjčky;
PROSTŘEDKY PRO POTVRZENÍ TOTOŽNOSTI - e-mailová adresa Klienta, heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta;
PŮJČKA - peněžní částka, kterou Věřitel poskytne Klientovi na základě individuálně sjednaných podmínek;
SEKCE MÉ AKTIVITY A SEKCE MÉ ZPRÁVY – webový systém Věřitele, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši půjčky a provádět veškeré činnosti spojené se získáním půjčky či informací o ní, a ve kterém je v elektronické podobě uložena smluvní dokumentace a údaje o smluvních Stranách a smluvních vztazích mezi nimi;
SMLOUVA O PŮJČCE - smlouva o zápůjčce uzavřená mezi Věřitelem a Klientem, ve které se Věřitel zavazuje, po posouzení platební schopnosti Klienta poskytnout Klientovi půjčku podle podmínek stanovených touto smlouvou. V případě, že Klientovi bude půjčka poskytnuta, se Klient zavazuje tuto půjčku a veškeré splatné částky podle podmínek stanovených touto smlouvou Věřiteli splatit;
SPLÁTKA - určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Věřiteli na základě smlouvy o půjčce;
SPLATNÁ ČÁSTKA - součet částek jistiny půjčky a úroku z půjčky, kterou je Klient povinen uhradit po uplynutí termínu splatnosti půjčky;
SPRÁVA DAT - jakákoli činnost prováděná s osobními údaji Klientů Věřitele, to znamená sběr, záznam, uchování, třídění; provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností;
TERMÍN SPLATNOSTI PŮJČKY - doba, během níž musí Klient splatit Věřiteli splatnou částku;
TŘETÍ OSOBA - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu Smlouvy o půjčce;
ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU - zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů; a
ŽÁDOST O PŮJČKU - žádost klienta, učiněná po jeho registraci prostřednictvím webového rozhraní věřitele dostupného na www.creditstar.cz o peněžitou zápůjčku za podmínek zvolených klientem.

3. REGISTRACE KLIENTA

3.1 Věřitel umožňuje podat žádost o půjčku pouze registrovaným klientům. Klient, který chce získat Půjčku, provede registraci na Webových stránkách Věřitele následujícím způsobem:

3.1.1 Do registračního formuláře, který Věřitel uveřejní na svých Webových stránkách, uvede Klient následující
    - křestní jméno, případně druhé jméno a příjmení, dle občanského průkazu nebo cestovního pasu
    - rodné číslo
    - číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k trvalemu pobytu v ČR občana EU (v případě zahraničních Klientů) a datum ukončení jeho platnosti
    - adresu místa trvalého pobytu
    - příp. korespondenční adresu, pokud se odlišuje
    - číslo svého bankovního účtu
    - Číslo mobilního telefonu
    - E-mailovou adresu

Výše uvedené údaje sděluje klient na základě své svobodné vůle; v případě kdy klient neuvede veškeré výše uvedené údaje, nebude Věřitel schopen provést kontrolu schopnosti klienta splatit půjčku a důsledkem bude neposkytnutí půjčky klientovi.

3.1.2. Po uvedení údajů dle bodu 3.1.1. Klient zadá heslo, které si sám zvolí. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, z nichž alespoň jedno bude velké písmeno a alespoň jedno bude číslice. Zvolené heslo ověří Klient jeho opětovným vložením do kontrolního pole.

3.1.3. Dále uvede, zda souhlasí, či nesouhlasí, aby Věřitel za účelem přímého marketingu nakládal s jeho Osobními údaji uvedenými na základě registrace, potvrdí, že se řádně seznámil a souhlasí se zněním Smlouvy o půjčce (v jejích neměnných částech) a zněním Všeobecných obchodních podmínek, a dále že uděluje Věřiteli souhlas, aby kontroloval jeho údaje dle registru dlužníků NRKI a SOLUS; registraci potvrdí Klient kliknutím na tlačítko „Zaregistrujte se jako uživatel“;

3.1.4. Kliknutím na tlačítko „Zaregistrujte se jako uživatel“ bude registrace Klienta dokončena.

3.1.5. Klient, který chce získat Půjčku, podá Věřiteli Žádost o půjčku některým ze způsobů popsaným v čl. 4 níže;

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ PŮJČKY

4.1. Klient, který chce získat Půjčku, podá Věřiteli Žádost o půjčku následujícím postupem:

4.1.1. zvolí si podmínky Žádosti o půjčku na Webových stránkách v sekci Mé aktivity

4.1.2. seznámí se s veškerými informacemi, které je Věřitel povinen poskytnout před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením §95 zákona o spotřebitelském úvěru a potvrdí, že si informace přečetl.

4.1.3. Stiskem tlačítka „Další“ potvrdí výši požadované půjčky, dobu, na jakou má zájem, aby mu byla půjčka poskytnuta a výši jednotlivých splátek. Klient je v tomto kroku ještě oprávněn změnit podmínky Žádosti o půjčku.

4.1.4. Následně se klientovi vygeneruje text Smlouvy o půjčce a zobrazí se mu text VOP a formulář s informacemi poskytovanými před uzavřením smlouvy. Zaškrtnutím políčka “Souhlasím s podmínkami Smlouvy” vyslovuje klient souhlas se zněním Smlouvy, zaškrtnutím políčka “Souhlasím s VOP” vyslovuje klient souhlas se zněním VOP a zaškrtnutím políčka “Souhlasím s podmínkami Předsmluvního formuláře” vyslovuje klient souhlas se zněním Předsmluvního formuláře, a dále kliknutím na tlačítko “Další“ smlouvu o půjčce klient uzavírá.

4.1.5. Klient je dále povinen vyplnit dotazník týkající se jeho finanční a majetkové situace, zejména uvést informace o svém zaměstnání a zaměstnavateli, měsíčních příjmech a výdajích a případě i dalších již existujících závazcích.

4.1.6. Po kliknutí na tlačítko „Potvrdit žádost“ se považuje Žádost o půjčku za podanou a není možné ji nadále měnit;

4.1.7. K poskytnutí Půjčky je nutné ověření emailové adresy a identity Klientem. Klient svoji emailovou adresu ověří prostřednictvím mailu zaslaného na emailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Svou identitu může po zaslání Žádosti o půjčku ověřit tím, že zašle z bankovního účtu vedeného na jeho vlastní jméno a příjmení 1, - Kč na bankovní účet Věřitele, anebo nahlášením čísla účtu pomocí aplikace Instantor. Věřitel může ověřit identitu Klienta i na základě telefonického kontaktu.

4.1.8. V případě, že Věřitel po posouzení platební schopnosti Klienta bude potřebovat doplnit některé doklady o Klientovi, Klient musí tyto doklady doložit do 5 dnů od výzvy Věřitele, jinak bude jeho žádost o půjčku odmítnuta.

4.1.9. Po podání Žádosti o půjčku bude Klient obratem vyrozuměn na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním procesu, současně Klient obdrží schválené dokumenty týkající se Smlouvy o půjčce (Smlouvu, Předsmluvní formulář, VOP).

4.2. Splnění podmínek uvedených čl. 4.1.1 až 4.1.8. Všeobecných obchodních podmínek Klientem nezavazuje Věřitele k tomu, aby bez dalšího poskytl požadovanou Půjčku.

4.3. V případě, že Klient před podáním žádosti zahájil nebo proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení, Žádost o půjčku bude vždy vyřízena s negativním výsledkem.

4.4. Uzavření smlouvy a poskytnutí půjčky:

4.4.1. Poté, co Klient podal a potvrdil Žádost o půjčku a ověřil svoji totožnost dle bodu 4.1.7 a Věřitel posoudil platební schopnost Klienta, se Věřitel zavazuje oznámit Klientovi své rozhodnutí, zda mu Půjčku poskytne či neposkytne. Toto rozhodnutí mu e-mailem nebo sms zprávou nebo více formami současně. V případě, že Věřitel sdělí Klientovi, že mu půjčku neposkytne, může tak učinit i bez udání důvodů, s výjimkou případu plynoucích z příslušných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. V případě, že Věřitel Klientovi půjčku poskytne, informuje jej o tom elektronickými kanály. Doručením e-mailu o schválení Žádosti o půjčku Klientovi je uzavřena smlouva o půjčce. Přílohou e-mailu bude zasláno znění smlouvy o půjčce a Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy, tyto budou pro Klienta vždy dostupné i v sekci Mé aktivity jeho uživatelského prostředí.

4.4.2. Po obdržení potvrzení od Věřitele o Poskytnutí půjčky bude Půjčka poukázána na účet Klienta, a to nejpozději následující pracovní den bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů;

4.5. Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní nebo poštovní převody při poskytnutí půjčky, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky, pošty nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

4.6. Způsobem vyplacení půjčky je bezhotovostní převod na bankovní účet Klienta.

4.7. Bankovní poplatky za převod peněžní částky půjčky poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1. Věřitel se zavazuje po potvrzení schválení půjčky formou dle bodu 4.3.1. Všeobecných Obchodních podmínek, poskytnout Klientovi půjčku a Klient se zavazuje splatit Věřiteli poskytnutou půjčku a zaplatit mu úrok z půjčky, jakož i případné sankce za prodlení s úhradou poskytnuté půjčky.

5.2. Věřitel je zejména povinen:

5.2.1. Poskytovat půjčku včas (vyjma nepředvídatelných okolností dle bodu 4.5. VOP;

5.2.2. Informovat předem, a to nejpozději 30 dní před připravovanou změnou, Klienta e-mailem o tom, že se změní způsob poskytování služeb, Všeobecné obchodní podmínky nebo údaje Věřitele;

5.2.3. Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Věřiteli zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, případně i zasíláním oznámení na E-mailovou adresu Klienta. Klient bude informován o výši dluhu výše popsanými způsoby 2 dny před uplynutím termínu pro splacení půjčky;

5.2.4. Zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, řádnou Správu dat a jejich užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

5.2.5. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

5.3. Věřitel je zejména oprávněn:

5.3.1. Odmítnout poskytnout půjčku bez udání důvodů;

5.3.2. Odmítnout půjčku na základě informací získaných při ověřování Klientovy platební schopnosti, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopen řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o půjčce;

5.3.3. Přenechat kdykoliv Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o půjčce;

5.3.4. Smluvně postoupit na Třetí osoby práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o půjčce, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty Splatnosti půjčky;

5.3.5. Předat do zástavy Třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o půjčce, pokud to nezhorší situaci Klienta, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty Splatnosti půjčky;

5.3.6. Po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě 5.2.2. změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky, avšak pouze za předpokladu, že změna Všeobecných obchodních podmínek neporuší práva Klienta a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy o půjčce a Všeobecných obchodních podmínek vůči Věřiteli;

5.3.7. Postoupit Třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 5.3.3.-5.3.5. práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o půjčce, nebo prodat Třetí osobě pohledávku za Klientem, avšak nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky;

5.4. Věřitel bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí Elektronických kanálů následným způsobem:

5.4.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí e-mailové adresy Klienta a hesla vytvořeného Klientem; nebo

5.4.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě e-mailové adresy Klienta a telefonního čísla Klienta případně některého z jeho identifikačních osobních údajů.

5.5. Klient je především povinen:

5.5.1. Splatit včas půjčku, kterou mu poskytl Věřitel, zaplatit úrok z půjčky a případné Sankční poplatky;

5.5.2. Neprozrazovat žádné Třetí osobě opatření používaná Věřitelem pro ověření totožnosti Klienta;

5.5.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Věřitele o tom, že Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že informace sloužící k ověření totožnosti Klienta mohou být veřejně přístupné nebo volně přístupné Třetím osobám;

5.5.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu Věřitele svoje práva vyplývající ze smlouvy o půjčce Třetím osobám;

5.5.5. Při ztrátě hesla informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.1;

5.5.6. Při změně jména, příjmení nebo dalších údajů Klienta, uvedených ve Smlouvě o půjčce informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.2 a 8.3, a to nejpozději do 15 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata.;

5.5.7. Informovat Věřitele o změně e-mailové adresy Klienta, zadat novou adresu do systému Věřitele v Sekci Mé informace a potvrdit ji Věřiteli, to vše nejpozději do 7 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata;

5.5.8. Informovat Věřitele o změně adresy skutečného/deklarovaného místa pobytu nebo zaměstnavatele, zadat změněné údaje do Sekce Mé informace systému Věřitele. To vše nejpozději do 15 dnů od skutečnosti, se kterou je taková změna spjata.

5.6. Klient je především oprávněn:

5.6.1. Získat včas půjčku, jestliže dodrží podmínky Smlouvy o půjčce a nebude v platební neschopnosti;

5.6.2. Prodloužit Termín splatnosti půjčky na nově zvolené datum, jestliže podá žádost o prodloužení termínu půjčky v Sekci Mé aktivity systému Věřitele; Prodloužit splatnost půjčky je možné celkem šestkrát, vždy maximálně o 30 kalendářních dní.

5.6.3. Sjednaným způsobem vypovědět Smlouvu o půjčce;

5.6.4. Využívat služeb Věřitele poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o půjčce.

5.7. Klient může využívat služeb zákaznického servisu Věřitele Věřitelem stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Webových stránkách. Věřitel má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny. V případě registrace klienta a žádosti o půjčku jsou tyto služby k dispozici neustále, bez ohledu na pracovní dobu zákaznického servisu

6. SPLACENÍ PŮJČKY

6.1. Klient je povinen v Den splacení půjčky splatit splatnou částku na bankovní účet Věřitele.

6.2. Klient je oprávněn půjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání půjčky. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů půjčky o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení půjčky. Půjčka je poskytnuta v českých korunách (CZK) a Klient je povinen půjčku splatit v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacena, tzn. taktéž v českých korunách (CZK).

6.3. Klient je povinen splatit Půjčku včetně úroku z půjčky. Úrok za poskytnutí Půjčky je ve výši 0.9 % denně. Roční procentní sazba nákladů u Půjčky je 127.00 % %.

6.4. Klient je povinen při hrazení Půjčky i při hrazení dalších poplatků podle Smlouvy o půjčce nebo Všeobecných obchodních podmínek uvést rodné číslo jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvést číslo půjčky. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo a číslo půjčky, Věřitel nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Klientem a Věřitelem. Jestliže platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést jméno, příjmení, rodné číslo a číslo půjčky Klienta; v opačném případě Věřitel platbu nezaúčtuje.

6.5. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž jsou půjčka, úrok z půjčky a případné sankce za prodlení převedeny na účet Věřitele, hradí Klient, kromě bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Věřitele; tento poplatek si musí uhradit sám Věřitel.

6.6. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Věřiteli budou použity následujícím způsobem:

6.6.1. V první řadě - na úhradu vyměřených sankcí za prodlení s úhradou půjčky;

6.6.2. V druhé řadě - na úhradu úroků z půjčky;

6.6.3. V třetí řadě - na úhradu výdajů spojených s vyřízením výzvy k plnění závazků;

6.6.4. Ve čtvrté řadě - k úhradě ostatních plateb podle Smlouvy o půjčce

6.6.5. V páté řadě – na včas nesplacené Půjčky (především té části půjčky, která měla být splacena dříve)

6.7. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku než jaká je nutná k úhradě jeho závazků Věřiteli, má Klient právo poslat Věřiteli podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek. Věřitel pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení žádosti. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze splatné částky příští Půjčky čerpané Klientem.

7. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLACENÍ PŮJČKY A POSKYTNUTÍ DALŠÍ PŮJČKY

7.1. Klient má právo si nechat prodloužit Termín splatnosti půjčky, a to vždy maximálně o 30 kalendářních dní od lhůty splatnosti půjčky, a prodloužit takto Termín splatnosti půjčky může nejvýše šestkrát.

7.2. Každé prodloužení půjčky je zpoplatněno Poplatkem za prodloužení půjčky. Výše Poplatku za Prodloužení půjčky je uvedena v sekci Mé aktivity a Klient v případě žádosti o prodloužení musí vyjádřit souhlas s jeho výší. Účtovaný poplatek je splatný v novém Termínu splatnosti půjčky.

7.3. Postup při poskytnutí další Půjčky:

7.3.1. Registrovaný Klient, který má zcela splněné své závazky, vyplývající z dříve uzavřené Smlouvy o půjčce a který chce podat novou Žádost o půjčku, postupuje při Podání žádosti o další půjčku některým ze způsobů uvedených v čl. 4 výše;

7.3.2. Ustanovení čl. 4 Všeobecných smluvních podmínek se při uzavírání další Smlouvy o půjčce použijí obdobně, přičemž není-li jiného ujednání, použijí se ustanovení Všeobecných obchodních podmínek i na takto uzavřené další Smlouvy o půjčce.

8. ZMĚNA OSOBNÍCH A PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, INFORMOVÁNÍ KLIENTŮ

8.1. Při zapomenutí nebo ztrátě hesla Klient požádá o zaslání dočasného hesla na Webových stránkách Věřitele. Věřitel poté zašle na na e-mailovou informace vedoucí k získání nového hesla;

8.2. Klient může měnit Osobní údaje v Sekci Mé informace, s výjimkou rodného čísla, jména, příjmení, čísla mobilního telefonu, čísla účtu a čísla předloženého dokladu;

8.3. V případě změny údajů dle bodu 8.2. Klient postupuje následovně:

8.3.1. Při změně e-mailové adresy Klient potvrdí změnu e-mailové adresy kliknutím na odkaz ve Věřitelem zaslaném ověřovacím e-mailu;

8.3.2. V případě změny rodného čísla, jména či příjmení je nutné, aby Klient tuto změnu doložil patřičnými dokumenty a zaslal je na adresu Věřitele nebo elektronickými kanály k ověření zákaznickým servisem. PO ověření než mu budou změněny v jeho uživatelském účtu;

8.3.3. V případě změny čísla mobilního telefonu, Klient ověří nové číslo mobilního telefonu telefonickým hovorem Věřiteli z nového telefonního čísla. V takovém hovoru sdělí, že nadále má být kontaktován na novém čísle mobilního telefonu. Dále může Klient číslo mobilního telefonu změnit ve svém uživatelském účtu. V takovém případě bude Klient kontaktován ze strany Věřitele na toto číslo mobilního telefonu za účelem ověření jeho správnosti. Dokud nebude správnost čísla ověřena, platí, že Věřitel bude kontaktovat Klienta i na původně uvedeném čísle mobilního telefonu.

8.4. Změnu čísla účtu je třeba současně s žádostí potvrdit též převodem 1,- Kč na bankovní účet věřitele pro ověření totožnosti Klienta a vlastníka účtu či pomocí aplikace Instantor

8.5. Informace o Půjčce Klienti nalezne v Sekci Mé aktivity a na webových stránkách Věřitele.

9. SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUHLAS S KONTROLOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ÚVĚROVÝCH REGISTRECH A S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚMTO REGISTRŮM

9.1. Věřitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o půjčce a jejím plněním shromažďuje, zpracovává a uchovává Osobní údaje Klienta (včetně rodného čísla) způsobem a k účelům v rozsahu, v jakém Klient udělil se zpracováním svých osobních údajů svůj souhlas, ledaže podle zákona jde o zpracování, ke kterému není souhlasu subjektu údajů třeba. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zákonem č.101/2000 ve znění pozdějších předpisů. Klient uzavřením smlouvy o půjčce vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

9.1.1. Za Osobní údaje, které Věřitel získává a uchovává se považují zejména tyto: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, korespondenční adresa, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

9.2. Pokud Klient v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o půjčce poskytl Věřiteli Osobní údaje Třetích osob, zaručuje se, že od těchto osob získal předem výslovný souhlas s poskytnutím a s následným zpracováním těchto Osobních údajů Věřiteli pro účely stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách.

9.3. Klient uzavřením smlouvy o půjčce a souhlasem s těmito VOP vyjadřuje svůj souhlas, aby Věřitel zpracovával veškeré informace o jeho osobě a Osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Věřiteli nebo které byly Věřitelem v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů legitimním způsobem získány od Třetích osob.

9.4. Klient dává výslovný souhlas, aby Věřitel zpracovával, shromažďoval a uchovával jeho Osobní údaje za účelem:
    - jednání ve věci uzavření Smlouvy o půjčce,
    - posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta,
    - plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou o půjčce,
    - uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy o půjčce,
    - správu Smlouvy o půjčce,
    - nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou o půjčce Klientovi,
    - dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi,
    - ochrany práv a právem chráněných zájmů Věřitele.

9.5. Klient současně dává souhlas se zpracováním údajů v rámci registrů NRKI, REPI, Creditinfo, SOLUS, Instantor a Big Data Scoring AS, aby Věřitel při plnění Smlouvy o půjčce průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Věřitele plynoucích ze Smlouvy o půjčce, zejména aby Věřitel uskutečňoval dotazy vedoucí k získání informací o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Věřitel výše uvedeným úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Věřitele tyto Osobní údaje Klienta Věřiteli.

9.6. Klient uděluje souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v čl. 9.5.na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou o půjčce a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy o půjčce nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy o půjčce.

9.6.1. Osobní údaje Klienta budou Věřitelem zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Věřitel zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Věřitele společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Věřitel získá od Klienta či Třetích osob.

9.7. Klient bere na vědomí, že Věřitel realizaci některých práv a povinnosti ze Smlouvy o půjčce a souvisejících vztahů, a také zkvalitňování zákaznických služeb zajišťuje prostřednictvím Třetích osob (např. inkasní agentury, internetoví poskytovatelé, poskytovatel textového komunikátoru LiveChat Software S.A., poskytovatel software Smartlook, spol.Smartsupp.com, s.r.o. atd.) a Klient souhlasí, aby:

9.7.1. Věřitel předal Osobní údaje Klienta v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích Věřiteli ze vztahů mezi Věřitelem a Klientem Třetím osobám, které budou pro Věřitele výkon těchto práv a povinností zajišťovat, a aby tyto Třetí osoby jeho Osobní údaje dále zpracovávaly.

9.7.2. v případě, že Klient závažným způsobem poruší Smlouvu o půjčce, Věřitel za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů je oprávněn poskytnout takovou informaci spolu s jeho Osobními údaji v nezbytném rozsahu Třetím osobám. Jestliže Klient nesplní vůči Věřiteli finanční nebo majetkové závazky, Věřitel si ponechá právo předat Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím osobám.

9.7.3. Věřitel poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta osobám propojeným s Věřitelem za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými s Věřitelem nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou s Věřitelem vede Klient jednání.

9.7.4. Věřitel poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů o Smlouvě o půjčce osobám propojeným s Věřitelem za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Klientovi těmito osobami.

9.7.5. osoby propojené s Věřitelem údaje, které o Klientovi získají od Věřitele, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako Věřitel, včetně nabízení vlastních výrobků a služeb Klientovi.

9.8. Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
    - Účelu zpracování Osobních údajů,
    - Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
    - Povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta
    - Příjemci, případně kategoriích příjemců.

9.9. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Věřitel jako správce nebo jiná osoba, která pro Věřitele zpracovává Osobní údaje, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se Zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Věřitel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Věřitel nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

10. Prodlení

10.1. Poruší-li Klient svou povinnost vrátit včas poskytnutou Půjčku nebo její část či úrok z půjčky, je Věřitel oprávněn na Klientovi nárokovat úrok z prodlení ve výši 0.1 % za každý den prodlení.

10.2. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Půjčku nebo její část, či úrok z půjčky, má Věřitel právo přenechat vymáhání dluhu Třetí osobě (-ám).

10.3. Věřitel má právo písemně vypovědět smlouvu o půjčce v případě prodlení dlužníka s uhrazením kteréhokoliv jeho závazku vůči věřiteli delšího než 30 dní.

10.4. Věřitel má právo písemně vypovědět smlouvu o půjčce a požadovat vrácení jistiny půjčky spolu s poměrnou částí úroků z půjčky za dobu jejího trvání jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

10.4.1. Klient uvedl při Žádosti o půjčku nebo kdykoliv za trvání Smlouvy o půjčce Věřiteli nesprávné údaje nebo jinou, klamavou informaci o své osobě;

10.4.2. Vyjdou-li dodatečně najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit platební schopnost Klienta;

11. PLATNOST UJEDNÁNÍ

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost v okamžiku jejich odsouhlasení způsobem stanoveným v čl. 3.1.3 výše a sjednávají se na dobu neurčitou nebo do doby, než budou způsobem stanoveným v čl. 5.2.2. a 5.3.6 nahrazeny jinými obchodními podmínkami.

11.2. Změny nebo doplňky Smlouvy o půjčce nebo Všeobecných obchodních podmínek je možné činit pouze dodatečnou dohodou obou Stran uzavřenou postupem stanoveným v čl. 3., 4., 5. nebo 7.

11.3. Smlouva o půjčce a ujednání o těchto Obchodních podmínkách mohou být zrušeny dohodou Stran.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PŮJČCE

12.1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření této Smlouvy o půjčce. Pokud nedojde k odstoupení od Smlouvy o půjčce Klientem v tomto odstavci stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o půjčce platnou a účinnou.

12.2. Klient své právo na odstoupení od Smlouvy o půjčce uplatní tím, že zašle pod touto smlouvou stanoveným Kódem oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce na příslušnou e-mailovou adresu Věřitele nebo na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek.

12.3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce je účinné okamžikem doručení Věřiteli na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu Věřitele taktéž uvedenou tamtéž.

12.4. Klient je povinen v oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce uvést následující náležitosti:
    - jméno a příjmení
    - datum narození,
    - Kód smlouvy,
    - oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o půjčce a úmysl vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené Smlouvy o půjčce spolu s příslušenstvím,
    - datum oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce
    - podpis Klienta.

12.5. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o půjčce je Klient povinen vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví Všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce.

12.6. Jestliže Klient od Smlouvy o půjčce odstoupí, je povinen uhradit Věřiteli úrok z půjčky ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka poskytnuta, do dne, kdy je jistina splacena, a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, tj. ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o půjčce.Výši tohoto úroku z půjčky Věřitel sdělí Klientovi poté, co obdrží oznámení o Odstoupení od smlouvy pomocí Elektronických kanálů.

12.7. Klient je oprávněn půjčku dle Spotřebitelské smlouvy o půjčce zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání této Půjčky. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení celkových nákladů Půjčky. Pro případ předčasného splacení půjčky má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením Půjčky Klientem.

12.8. Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, vykonává Česká národní banka

12.9. Klient je oprávněn obrátit se v případě sporu ze Smlouvy o půjčce na Finančního arbitra, jakožto instituci zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Více informací Klient získá na webových stránkách Finančního arbitra: http://www.finarbitr.cz/cs/

12.10. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) Zákona o spotřebitelském úvěru, považují i uložení obsahu listiny v Sekci Mé zprávy takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv Klienta vůči Věřiteli. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím systému Věřitele způsobem dle těchto Všeobecných podmínek.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze smlouvy o půjčce nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o půjčce budou řešeny v prvé řadě formou mimosoudního jednání Stran. V případě, že se nepodaří spor, a to včetně sporu o platnosti Smlouvy o půjčce, Všeobecných obchodních podmínek nebo některého jejich ustanovením nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor rozhodován soudní cestou.

13.2. Soudy České republiky mají pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající ze Smlouvy o půjčce nebo se Smlouvou o půjčce související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení Smlouvy o půjčce nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého ze Smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.

13.3. Veškerá oznámení Stran, potvrzení jakožto i veškeré jiné úkony vykonané v souvislosti s poskytnutím Půjčky, musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se výslovně dohodly, že oznámení, potvrzení jakožto i veškeré jiné úkony vykonané v souvislosti s poskytnutím Půjčky zaslané druhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Mé aktivity a Mé informace v systému Věřitele, jsou považována za oznámení v písemné formě, tzn. že Strany taková oznámení považují za rovnocenné s dohodami uzavřenými písemnou formou a přikládají jim stejné právní účinky jako písemným dokumentům stvrzeným podpisem.

13.4. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

13.5. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

13.6. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

13.7. Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.

13.8. Klient potvrzuje, že před uzavřením Smlouvy o půjčce mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Věřitel, a že se s podmínkami Smlouvy o půjčce řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi.

13.9. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy o půjčce nebo Všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy o půjčce nebo Všeobecných obchodních podmínek.

13.10. Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva o půjčce uzavřená mezi Věřitelem a klientem se řídí právem České republiky.

13.11. Smlouva o půjčce, Všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty jsou vypracovány v českém jazyce.

Podmínky pro soubory cookie

Podmínky pro soubory cookie

Co je to cookie?

Společnost Creditstar nastaví soubory cookie na vstupní stránku www.creditstar.cz a co nejdříve vás bude informovat o používání souborů cookie. Používáním našich stránek souhlasíte i s používáním souborů cookie. Můžete nastavit svůj webový prohlížeč na odmítnutí souborů cookie (nebo zamítnout soubory cookie třetích stran), ale pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat naši stránku a pravděpodobně nebudete moci využívat výhody některých propagačních akcí, které čas od času pořádáme. Třetí strany, které inzerují na našich stránkách, mohou také používat soubory cookie, ale my k nim nemáme přístup ani je nemůžeme kontrolovat.

Proč používáme cookies?

Používáme soubory cookies pro zajištění lepších zážitků pro naše zákazníky a abychom vám mohli poskytovat naše služby; tyto osobní informace slouží pouze nám a nejsou sdíleny s třetími stranami. Soubory cookies umožňují, aby si naše webová stránka pamatovala vaše preference a přizpůsobila naši stránku. Soubory cookies nám také pomáhají pochopit, které stránky si na našich webových stránkách naši zákazníci rádi prohlížejí. Používáme například soubory cookies k určení počtu návštěv na příslušných stránkách nebo počtu zákazníků, kteří si vyplnili žádost. Tyto informace nám nedovolují identifikovat žádného jednotlivého zákazníka, ale pomáhají nám porozumět potřebám našich zákazníků a zdokonalovat naše služby. Také nastavujeme soubory cookies proto, že tak můžeme lépe spravovat žádosti o půjčku a zvládáme proces správy účtu, což je pro nás důležité z důvodu poskytování našich služeb pro naše zákazníky.

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

I. ÚVOD

Creditstar Czech s.r.o. je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „SOLUS“ nebo jen „Sdružení SOLUS“).

Jednotliví členové sdružení SOLUS mají společný zájem podílet se na provozování Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“), Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) anebo Pozitivního registru Sdružení SOLUS (též jen „Pozitivní registr“), v rámci kterých jsou zpracovávány údaje o klientech jednotlivých členských společností Sdružení SOLUS, a to jak o fyzických osobách (podnikatelích i nepodnikatelích), tak také o právnických osobách. Základním účelem Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru je vzájemné informování členů Sdružení SOLUS o identifikačních údajích spotřebitelů (podnikatelů) a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.

Údaje z jiného typu smluvních vztahů budou dále evidovány v Registru třetích stran Sdružení SOLUS, pro který je vydáno samostatné Poučení o Registru třetích stran Sdružení SOLUS.

Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr jsou ve smyslu čl. II odst. 3 zákona č. 378./2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, databáze obsahujících údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, přičemž příslušné zpracování osobních údajů bylo registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů před účinností uvedeného zákona, takže v nich lze po dni nabytí účinnosti uvedeného zákona zpracovávat údaje v rozsahu stanoveném uvedeným zákonem bez jejich souhlasu. Provozovatel, který takovou informační databázi vede a hodlá dále zpracovávat údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů bez jejich souhlasu, je povinen databázi přizpůsobit úpravě uvedeného zákona týkající se registrů do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V REGISTRU FO A REGISTRU IČ

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v prodlení Creditstar Czech s.r.o. za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky Creditstar Czech s.r.o. za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti vůči Creditstar Czech s.r.o.. V Registru FO ani Registru IČ nejsou zpracovávány citlivé údaje klientů – fyzických osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) např. údaje o zdravotním stav.
Souhrn výše uvedených údajů od všech členských společností (resp. od těch členských společností, vůči kterým se klient dopustil porušení smluvní povinnosti) společně s dalšími veřejně dostupnými údaji o klientovi získanými k odpovídajícím účelům (zejm. údaje klienta obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) a údaji o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti klienta tvoří tzv. Informační soubor Registru FO resp. Informační soubor Registru IČ.

V Registru FO jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách, v Registru IČ jsou zpracovávány údaje o fyzických osobách – podnikatelích a právnických osobách.

I. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V POZITIVNÍM REGISTRU

V rámci Pozitivního registru jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, data, místa a státu narození, pohlaví, státní příslušnosti, rodného čísla, IČ, adresy a údajů o dokladech totožnosti), tyto další údaje o klientech:

 • údaje vypovídající o tom, že s klientem nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce] bylo zahájeno jednání o Smlouvě a zda mezi klientem [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce] a Creditstar Czech s.r.o. došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, přičemž Smlouvou se v případě, že mezi klientem a Creditstar Czech s.r.o. došlo k uzavření více smluv, rozumí všechny tyto smlouvy;
 • údaje vypovídající o finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout klientovi vůči Creditstar Czech s.r.o. v souvislosti se Smlouvou anebo o kterých bylo s klientem jednáno, a o plnění těchto závazků z jeho strany;
 • údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se Smlouvou, zejména údaje o typu zajištění;
 • případné další údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta (zejména o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti, jehož následkem je existence dlužné částky po splatnosti, o případných změnách závazku anebo Smlouvy, o předčasném splnění dluhu apod.),
 • statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti klienta vypočtená na základě ostatních údajů sdružených v Informačním souboru Pozitivního registru, tj. zejména jeden nebo více číselných údajů v rozmezí nula až jeden tisíc, vyjadřující vzdálenost od zcela nepřijatelného klienta představovaného hodnotou nula (tyto údaje nemusí být vytvářeny po určité období po zřízení Pozitivního registru),
 • údaje vypovídající o tom, zda byly provedeny dotazy poptávající informace o bonitě a důvěryhodnosti klienta ze strany členů Sdružení SOLUS.

V Pozitivním registru nejsou zpracovávány citlivé údaje klientů – fyzických osob ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stav, apod.).

Souhrn výše uvedených údajů od všech členských společností (resp. od těch členských společností, se kterými klient vstoupil do jednání o Smlouvě) společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji o klientovi získanými k odpovídajícím účelům (zejm. osobní údaje klienta obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) a údaji o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti klienta tvoří tzv. Informační soubor Pozitivního registru.

I. IDENTIFIKACE SUBJEKTŮ ČI OSOB, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ V REGISTRU FO, REGISTRU IČ A POZITIVNÍM REGISTRU

Správce Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00.

 • Sdružení SOLUS má resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Zpracovatel Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118313, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (též „SID“). Na základě písemné smlouvy mezi správcem a uživateli registrů SOLUS bude SID poskytovat služby související se vzájemným informováním věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a/nebo žadatelů o jejich služby.

 • Společnost SID má resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS – fyzickým osobám postavení zpracovatele osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel Registru FO: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru FO.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru FO, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel Registru IČ: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru IČ.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru IČ, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel Pozitivního registru: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.

 • Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Pozitivního registru, mají ve vztahu ke svým klientům – fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Aktuální seznam Členů Sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách Sdružení SOLUS: www.solus.cz.

Další osoba účastnící se na zpracování dat: zpracovatel (společnost SID), v zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, může při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi zpracovatelem a technickým zpracovatelem. Technický zpracovatel zpracovává resp. bude zpracovávat data obsažená v příslušném registru s tím, že osobní údaje klientů jsou resp. budou v zašifrovaném stavu. Technický zpracovatel nezná resp. nebude znát klíč k dešifrování zašifrovaných údajů a z toho důvodu nebude mít přístup k jménům, příjmením a rodným číslům klientů a/nebo žadatelů.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu tj. k 17. 3. 2016, je technickým zpracovatelem Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru společnost Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00.

II. POPIS FUNGOVÁNÍ REGISTRU FO, REGISTRU IČ A POZITIVNÍHO REGISTRU

Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr jsou společnou databází údajů vytvořenou na základě informací poskytovaných ze strany členů Sdružení SOLUS o jejich klientském portfoliu a, v případě Pozitivního registru, o jejich potenciálních klientech, kteří je žádají o poskytnutí jejich služby.

Informace (údaje) obsažené v Registru FO, Registru IČ a Pozitivním registru jsou ze strany uživatelů registrů SOLUS pravidelně aktualizovány (minimálně 1x za měsíc) a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování jednotlivých členů Sdružení SOLUS.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou jednotlivými členy Sdružení SOLUS poskytovány SID, které tyto údaje dále zpracovává (sám nebo prostřednictvím tzv. technického zpracovatele).

Takto zpracovávané informace (údaje) zpřístupní SID v případě Registru FO a Registru IČ ve formě zpráv na základě jejich žádosti jednotlivým členům Sdružení SOLUS, kteří využívají Registr FO, Registr IČ anebo Pozitivní registr, a to výlučně za účelem výhradně k předcházení podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho smluvní závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti).

Vložení osobních údajů do Pozitivního registru SOLUS jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje budou volně přístupně dalším členům Sdružení SOLUS – další členové Sdružení SOLUS budou potřebovat prokazatelný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v Pozitivním registru Sdružení SOLUS mohli dotázat.

V Registru FO a Registru IČ jsou údaje zpracovávány po dobu, po kterou trvá prodlení klienta s úhradou jeho závazků a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení.

Osobní údaje o tom, že byl úvěr povolen nebo čerpán budou v Pozitivním registru zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od jejího skončení; v případě služeb elektronických komunikací po dobu trvání smlouvy a dále 1 rok od jejího skončení. V případě, že tato doba přesáhne 10 let, budou jednotlivé údaje z platební historie starší 10 let zlikvidovány. V případě, kdy byla žádost o úvěr odvolána nebo zamítnuta, uchovává Pozitivní registr osobní údaje nejdéle tři měsíce.

III. PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI ZPRACOVÁVANÝCH DAT

Vysoká úroveň zabezpečení zpracovávaných dat (včetně komunikace), která je zajištěna v rámci všech registrů Sdružení SOLUS, zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) obsaženým v kterémkoli z registrů Sdružení SOLUS, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití zpracovávaných informací.

Základní bezpečnostní prvky:

 • šifrovaná komunikace;
 • využití certifikátů pro identifikaci uživatelů;
 • přístup pouze z povolených IP adres;
 • šifrování osobních údajů;
 • oddělení zpracovatele (zná šifrovací klíč, může provádět jenom on-line dotazy) a technického zpracovatele (provádí zpracování dat bez znalosti šifrovacího klíče).

Díky využití moderních technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání údajů klientů členů Sdružení SOLUS a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno riziko zneužití informací.

IV. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ (FYZICKÝCH OSOB)

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý člen Sdružení SOLUS, Sdružení SOLUS, společnost SID nebo další subjekty, které se budou podílet na zpracování údajů v kterémkoli registru Sdružení SOLUS (tj. příslušný správci nebo zpracovatelé), budou provádět zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

 • požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů (v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů).

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav. Pokud Vaše žádost o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou v registru vedeny, není vyřešena bezprostředně, provozovatel údaje dotčené žádostí do vyřešení žádosti blokuje. Blokuje je takovým způsobem, že provede dočasné zamezení poskytování údajů z registru, které byly dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů poskytne prodávající nebo provozovatel,který registr vede, informaci o tom, že údaje jsou blokovány.

Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi Vámi a Creditstar Czech s.r.o., přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je Creditstar Czech s.r.o. povinna tuto skutečnost na Vaši v registru poznamenat.

Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, budete mít právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Podpisem „souhlasu“ jste potvrdil(a), že jste byl(a) Creditstar Czech s.r.o. poučen(a) o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 Zákon o ochraně osobních údajů.

Může vůči SOLUS písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se Vás týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se Vás nemohly být zapsány.

V. KLIENTSKÝ SERVIS

Informace o Sdružení SOLUS: www.solus.cz nebo tel. linka 840 140 120, která je pro Vás k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je zpoplatněna běžnými cenami, tj. volání z pevné linky jako cena místního hovoru, volání z mobilních sítí dle Vašeho tarifu.

V případě, že na www.solus.cz nebo na tel. lince 840 140 120 nenaleznete odpověď na Váš dotaz, lze kontaktovat operátora klientského servisu na telefonní lince 222 368 707, která je zpoplatněna jako volání na pevnou linku v rámci Vašeho tarifu. Provoz této linky je v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. Provozuje Společnost pro informační databáze, a.s. a technicky zajišťuje MEDIA SUPPORT s.r.o.

Klientské centrum Sdružení SOLUS poskytuje klientům následující služby:

 • vyhotovuje odpovědi na žádosti klientů o výpis zpracovávaných osobních údajů (obsahuje také informaci o zdroji osobních údajů); informace jsou poskytovány za úplatu pokrývající náklady na jejich poskytnutí; aktuální ceník viz www.solus.cz.
 • vyhotovuje odpovědi na žádosti o SIN kód pro službu SMS výpis – výpis přes mobil.
 • přijímá a vyřizuje případné stížnosti či připomínky ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v registrech SOLUS, jakož i prohlášení o nesouhlasu s evidencí údajů v Pozitivním registru

VI. UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: ÚDAJE Z JINÉHO TYPU SMLUVNÍCH VZTAHŮ JSOU DÁLE EVIDOVÁNY V REGISTRU TŘETÍCH STRAN SDRUŽENÍ SOLUS, PRO KTERÝ JE VYDÁNO SAMOSTATNÉ POUČENÍ O REGISTRU TŘETÍCH STRAN SDRUŽENÍ SOLUS.

Creditstar Reklamační řád

Reklamační řád a postup při uplatňování stížností

Creditstar Czech s.r.o. dále jen (“Creditstar“) se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 24247936, zapsaná v Obchodním Rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, spisová značka C 197149 tímto vydává Reklamační řád a postup při uplatňování stížností (dále jen „Reklamační řád“), který stanoví postup Klienta a Creditstar v případě, že uplatňuje vůči Creditstar reklamaci nebo stížnost.

1. Způsob podávání reklamace a stížnosti

1.1 Creditstar přijímá reklamace a stížnosti výhradně v písemné formě.

1.2 Reklamaci nebo stížnost může Klient podat elektronicky na adresu reklamace.stiznosti@creditstar.cz nebo písemně na adresu sídla Creditstar.

2. Formální náležitosti reklamace a stížnosti

2.1 Při reklamaci nebo stížnosti je nutné uvést identifikační údaje Klienta:
- jméno a příjmení,
- rodné číslo nebo datum narození,
- adresu,
- telefonní číslo a e-mail,
- číslo platného občanského průkazu.

2.1.1 Pokud Klient podává reklamaci nebo stížnost prostřednictvím osoby zmocněné, pak je nutné k údajům v bodě 2.1 přidat v případě fyzické osoby jméno a RČ této osoby a v případě právnícké osoby název a IČ této osoby.

2.1.2 V textu reklamace nebo stížnosti uvede Klient popis plnění, ke kterému se reklamace nebo stížnost vztahuje a které považuje za vadné nebo chybné.

2.1.3 Opravněnost reklamace nebo stížnosti je nutné prokázat příslušným dokladem vztahujícím se k vadnému plnění, jako například výpisem z účtu, potvrzením příkazu k úhradě, smlouvou aj.

2.1.4 Pokud Klient podává reklamaci nebo stížnost prostřednictvím osoby zmocněné, pak je nutné prokázat oprávnění k zastupování Klienta, například předložením kopie plné moci k zastupování.

2.1.5 Osobou zmocněnou se rozumí: právníka, neziskovou organizaci a správní orgán České republiky nebo Evropské unie.

2.1.6 V případě, že reklamace nebo stížnost neobsahuje potřebné náležitosti, Creditstar vyzve Klienta k jejich předložení ve lhůtě 21 kalendářních dní.

2.1.7 Nebudou-li potřebné náležitosti předloženy a to ani ve lhůtě, již Creditstar dodatečně ustanoví, reklamace nebo stížnost bude odmítnuta.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace nebo stížnosti

3.1 Reklamaci nebo stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil vadu plnění ze strany Creditstar, která je předmětem reklamace nebo stížnosti, nejdéle však ve lhůtě 90 dní po takové události.

4. Vyřízení reklamace nebo stížnosti

4.1 Creditstar potvrdí přijetí reklamace nebo stížnosti do 3 pracovních dní a, za předpokladu, že Klient ve stanovené lhůtě splní formální náležitosti reklamace a stížnosti, vyřídí ji neprodleně, nejpozdějí do 30 dní od jejího doručení a zašle Klientovi vyrozumění písemně nebo elektronicky, dle způsobu uplatnění reklamace nebo stížnosti.

4.2 Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů, přičemž o jejím prodloužení Creditstar Klienta neprodleně informuje.

4.3 Creditstar je oprávněn odmítnout přijetí reklamace nebo stížnosti v případech zjevně neopodstatněných, zejména kdy se reklamace nebo stížnost netýká podnikatelské činnosti či poskytování finančních služeb Creditstar, reklamace nebo stížnost nebyla podána způsobem a ve lhůtách podle tohoto Reklamačního řádu, případně ve věci bylo zahájeno řízení před soudem či rozhodcem, Finančním arbitrem či jiným orgánem mimosoudního řešení sporů nebo Českou národní bankou nebo bylo ve věci příslušným orgánem již pravomocně rozhodnuto. Creditstar je dále oprávněn odmítnout reklamaci nebo stížnosí zjevně šikanozní či anonymní.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1 V případě nesouhlasu Klienta s výsledkem řízení reklamace nebo stížnosti má Klient právo obrátit se na příslušný správní orgán, zejména na Finančního arbitra, Českou národní banku, Úřad pro ochranu osobních údajů, případně řešit věc u příslušného soudu České republiky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 1.12.2016.

6.2 Plné znění toho Reklamačního řádu je trvalé přístupné na webových stránkach Creditstar www.creditstar.cz

×
×